Úrad vykonal v dňoch 01.-10.5.2023 prieskum zverejnených cien za dodávku elektriny a plynu nepodliehajúcu regulácií cien zo strany úradu, teda neregulovanej dodávky pre koncových odberateľov v SR (napríklad podnikatelia, verejná správa atď.). Zároveň úrad preskúmal a porovnal verejne dostupné ceny a cenníky za neregulovanú dodávku elektriny a plynu na Slovensku a v okolitých krajinách, t.j. Česká republika, Rakúsko a Nemecko. Výsledky prieskumu indikujú nedostatočnú konkurenciu na trhu neregulovanej dodávky s negatívnymi dopadmi na koncových odberateľov elektriny a plynu, čo zároveň vytvára aj riziká pri štátnych kompenzačných schémach na zvýšené náklady na energie.
businessman-g88f5c9410_1280 Zobraziť galériu

Úrad sa v prieskume zameral na segment malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny od 30 do 100 MWh a plynu od 100 do 300 MWh. Sem patria mnohé podnikateľské a nepodnikateľské subjekty (organizácie, verejné a neverejné inštitúcie,...), ktoré nakupujú elektrinu a plyn od dodávateľov na voľnom, neregulovanom trhu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácií zo strany úradu. Cenové stropy a kompenzačné mechanizmy stanovené vládou SR im poskytli značnú ochranu pred extrémnymi trhovými cenami energií, avšak v strednom a dlhodobejšom horizonte budú naďalej vystavení neistotám vo vývoji na trhoch s energiami.   

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „V súčasnosti evidujeme klesajúce trhové ceny energií, čo vytvára predpoklady na obnovenie fungujúceho a efektívneho trhu s energiami a zníženie rozsahu mimoriadnych opatrení štátu. Jedným z kľúčových predpokladov na posilnenie efektívnej súťaže na trhu s energiami je existencia transparentných a konkurenčných cenových ponúk dodávateľov na neregulovanom trhu s energiami. Pomôže to koncovým odberateľom dostatočne sa zorientovať vo výhodnosti ponúkaných produktov  a v prípade nespokojnosti s existujúcim dodávateľom im poskytne dostatočnú možnosť výberu. Efektívna konkurencia medzi dodávateľmi a transparentnosť ich cenových ponúk umožnia koncovým odberateľom benefitovať z klesajúcich trhových cien energií a podporia udržateľnosť ich podnikateľských alebo nepodnikateľských činností.“

Úrad však eviduje pomerne malú „pružnosť“ cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre odberateľov v SR, čo otvára otázky o nastavení cenových politík dodávateľov energií v kontexte klesajúcich trhových cien elektriny a plynu. Z tohto dôvodu úrad vykonal začiatkom mája 2023 podrobný prieskum zverejnených cien a cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu v SR a porovnal ich s verejne dostupnými cenami a cenníkmi za neregulovanú dodávku elektriny a plynu i v okolitých krajinách (CZ, AT, DE). 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Tento odberateľský segment patrí podľa názoru úradu medzi najzraniteľnejší v súčasnej energetickej kríze, keďže títo odberatelia čelia okrem nárastov cien energií aj výzvam súvisiacich s ich vlastnou činnosťou, či už sa jedná o podnikanie, verejnú správu alebo poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Uvedení odberatelia zväčša nemajú odborné znalosti alebo kapacity na dôsledné preskúmavanie podmienok na trhu a cenových ponúk a sú vystavení volatilite a neistotám prevládajúcich na trhoch s energiami. Prirodzene hľadajú pomoc a podporu či už zo strany štátu alebo u odborných poradcov a ďalších účastníkov energetického trhu.“

Kľúčové zistenia prieskumu zverejnených cien a cenníkov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu:

  • Nedostatočné reflektovanie vývoja trhových cien energií vo zverejnených cenníkoch za neregulovanú dodávku elektriny a plynu
  • Pomerne vysoké cenové hladiny neregulovanej dodávky elektriny a plynu v SR v porovnaní s cenovými ponukami v okolitých krajinách (CZ, AT a DE)
  • Nedostatočné zverejňovanie a aktualizácia cenníkov za neregulovanú dodávku. Mnohí dodávatelia nezverejňujú svoje cenníky a vyžadujú od odberateľov, aby ich kontaktovali ohľadne ponuky.  

Kľúčové zistenia prieskumu ukazuje aj nasledovný graf – pre SR nepriaznivé porovnanie verejne dostupných cenníkov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu  s Rakúskom, Nemeckom a ČR:
Graf_PorovnanieCienDE_10maj2023

Výsledky prieskumu indikujú nedostatočnú konkurenciu na trhu neregulovanej dodávky s negatívnymi dopadmi na koncových odberateľov elektriny a plynu, čo zároveň vytvára aj riziká pri štátnych kompenzačných schémach na zvýšené náklady na energie. Ďalšie  podrobnosti prieskumu sú zverejnené tu: Prieskum cien NEREG dodavky elektriny a plynu-22052023-FINAL

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Súčasný prieskum neregulovanej dodávky elektriny a plynu zdôrazňuje urgentnosť príslušných úprav primárnej legislatívy, ktoré posilnia dohľad úradu nad trhom dodávky elektriny a plynu pre koncových odberateľov, vytvoria povinnosti pre dodávateľov pravidelne zverejňovať a aktualizovať ceny a cenníky aj za neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov, a posilnia práva odberateľov pri zmene dodávateľa a rozhodovaní medzi regulovanou a neregulovanou dodávkou elektriny a plynu. To vytvorí kľúčové predpoklady na zvýšenie transparentnosti cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu a posilnenie konkurencie medzi dodávateľmi elektriny a plynu. S týmto cieľom úrad už navrhol viacero legislatívnych zmien.“

Návrhy ÚRSO na úpravu primárnej legislatívy s cieľom podporiť efektívnu súťaž na trhu dodávky elektriny a plynu a posilniť práva odberateľov energií v SR.