Z analýzy úradu vyplýva, že pri absencii mimoriadnych opatrení vlády SR by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli oproti dnes platným cenám vzrásť v priemere o 81 % a v prípade plynu o 110 % pri súčasných úrovniach trhových cien. Úrad zároveň vypracoval viacero návrhov na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť primerané ceny energií pre slovenských odberateľov aj v roku 2024 a zároveň na posilnenie ochrany odberateľov.
person-g821433ec4_1280 Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Súčasné ceny energií pre domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov sú prevažne ovplyvnené mimoriadnymi opatreniami štátu - poskytnutie zlacnenej elektriny zo zmluvy s SE a.s. pre domácnosti ako aj zastropovanie cien energií a finančné kompenzácie. Uvedené opatrenia z veľkej miery minimalizovali dopady energetickej krízy na zraniteľných odberateľov energií v roku 2023, pričom domácnosti v SR majú jedny z najnižších cien elektriny a plynu v EÚ.“

Úrad však upozorňuje, že mimoriadne opatrenia nie sú automaticky aplikovateľné aj na rok 2024. V prípade absencie vládnych opatrení môžu domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov čeliť v roku 2024 zásadnému nárastu koncových cien energií, a to aj napriek poklesu trhových cien energií od konca roka 2022 – viď grafy č.1 a č.2.

Elektrina (graf č.1.)

graf c111

Poznámka ku grafu č.1.:

Trhové ceny elektriny ovplyvňujú predovšetkým náklady na nákup elektriny na dodávku, na straty v sústavách a na podporu zdrojov OZE a VÚKVET. Pri absencií mimoriadnych opatrení štátu by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli vzrásť v priemere o 81% oproti dnes platným cenám pri súčasných úrovniach trhových cien. Dopady na ďalšie cenové položky sú v súčasnosti neznáme.

 (Viac info v priloženom dokumente)

Plyn (graf č.2.)

graf c222

Poznámka ku grafu č.2.:

Trhové ceny plynu ovplyvňujú predovšetkým náklady na nákup plynu na dodávku a na straty v distribučných sieťach. Pri absencii mimoriadnych opatrení štátu by koncové  ceny plynu pre domácnosti na 2024 mohli vzrásť v priemere o 110 % oproti dnes platným cenám pri súčasných úrovniach trhových cien. Dopady na ďalšie cenové položky sú v súčasnosti neznáme.

(Viac info v priloženom dokumente)


Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Vypracovali sme viacero odporúčaní a návrhov  opatrení s cieľom zabezpečiť primerané ceny energií pre slovenských odberateľov aj v roku 2024 a zároveň navrhujeme, aby bola výrazne posilnená aj ochrana odberateľov. Na témach spadajúcich do kompetencie úradu aktívne pracujeme.“


Príklady návrhov ÚRSO:
 

  1. Implementácia využitia zlacnenej elektriny zo zmluvy s SE a.s. pre domácnosti a prípadné ďalšie cieľové skupiny odberateľov elektriny.
  2. Podpora rozvoja a pripájania nových decentralizovaných a obnoviteľných zdrojov elektriny a zariadení na uskladnenie elektriny.
  3. Adresná podpora pre cieľové skupiny odberateľov energií v súlade so štátnou sociálnou a daňovou politikou, najmä pre tých, ktorí nebudú mať prístup k zlacnenej elektrine zo zmluvy s SE a.s.
  4. Legislatívne ustanovenie definície energetickej chudoby, včítane implementácie opatrení na ochranu domácností spadajúcich do energetickej chudoby.
  5. Zvýšenie transparentnosti trhu dodávky ustanovením povinnosti pre dodávateľov zverejňovať ceny a cenníky za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov, najmä na neregulovanom trhu.

 (Viac info v priloženom dokumente)

 

Kompletný materiál - Vývoj cien elektriny a plynu v roku 2023 a odhad na rok 2024 so zameraním na domácnosti (pdf)