Úrad vypracoval zoznam dodávateľov elektriny a plynu poskytujúcich univerzálnu službu vo IV. štvrťroku 2020.

Podľa platnej legislatívy sa pod univerzálnou službou rozumie služba pre odberateľov elektriny/plynu v domácnosti alebo pre malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny/plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu. Zahŕňa súčasne distribúciu elektriny/plynu a dodávku elektriny/plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny.

Dodávka elektriny/plynu zraniteľným odberateľom (domácnosti a malé podniky) podlieha cenovej regulácii podľa zákona o regulácii.

Dodávatelia poskytujúci univerzálnu službu sú regulované subjekty, ktoré:

  • majú vydané povolenie na regulovanú činnosť „dodávka elektriny/plynu“
  • predložili úradu návrh ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom
  • majú vydané cenové rozhodnutie

V tabuľkách je uvedený zoznam dodávateľov elektriny / plynu, ktorí splnili predmetné podmienky na poskytovanie univerzálnej služby pre domácnosti a malé podniky, aj s vyznačením ich pôsobnosti.