Podľa § 10 písm. f) 13. bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 256/2022 Z.z. úrad uverejňuje na svojom webovom sídle štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla. Univerzálnou službou je služba pre odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v ustanovenej kvalite za primerané, konkurencieschopné, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny.