Najväčší dodávatelia elektriny a plynu budú povinní zverejňovať a aktualizovať svoje cenníky a pravidelne reportovať na úrad dosiahnuté príjmy a náklady z neregulovanej dodávky elektriny a plynu. Úrad chce týmto opatrením podporiť transparentnosť a aktualizáciu cenníkov najmä pre malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny od 30 do 100 MWh a plynu od 100 do 641,4 MWh. Sem patria mestá a obce, školy, škôlky, nemocnice, ambulancie, ako aj mnohé malé a stredné podnikateľské subjekty, ktoré nakupujú elektrinu a plyn od dodávateľov na voľnom, neregulovanom trhu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácií zo strany úradu. Pre nedostatky v cenníkoch dodávateľov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu sú totiž naďalej vystavení neistotám vo vývoji na trhoch s energiami.
businessman-g1aa8be8ec_1280 Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Zverejňovanie a aktualizácia cien ponúkaných zákazníkom patrí medzi základné atribúty zdravého konkurenčného boja o zákazníka. Zavedením mimoriadnej regulácie chceme dosiahnuť väčšiu transparentnosť na neregulovanom trhu s energiami a podporiť konkurenciu medzi dodávateľmi. Dávame takto signál aj neregulovaným odberateľom ako sú mestá a obce, či školy a malí a strední podnikatelia, že hoci úrad ich ceny energií nereguluje, pamätá aj na nich. Verím, že dotknutí dodávatelia namiesto obrovského množstva právnych analýz a zdôvodnení „prečo sa to nedá“ budú takto musieť skôr hľadať cestu ako svojim odberateľom skutočne pomôcť pri dosiahnutí nižších cien energií.“

Úrad sa rozhodol pre mimoriadnu reguláciu, nakoľko súčasná situácia v Slovenskej republike na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu, vykazuje známky nedostatočného informovania odberateľov o zmluvných cenách za dodávku elektriny a plynu zo strany niektorých dodávateľov energií. Odberatelia tak majú nedostatok informácií o ponuke dodávateľov a tým majú limitované možnosti vybrať si medzi produktmi a službami dodávky elektriny a plynu. Absencia transparentne zverejnených zmluvných cien za dodávku elektriny a plynu je o to závažnejšia, že tieto ceny sú v roku 2023 podkladom pre stanovenie kompenzácií na zvýšené náklady na energie pre odberateľov zo strany vlády Slovenskej republiky.

Úrad k mimoriadnej regulácii pristúpil na základe platnej legislatívy Slovenskej republiky, ktorá to umožňuje „ak vznikne mimoriadna trhová situácia alebo ak dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa“.

Mimoriadna regulácia pre najväčších dodávateľov elektriny a plynu spočíva v uložení povinností:

  • v období od 01. 12. 2023 do 30. 11. 2024 zverejňovať na svojom webovom sídle cenníky so zmluvnými cenami za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov vždy k 1. dňu kalendárneho mesiaca a informovať úrad o mieste zverejnenia týchto cenníkov,
  • predkladať  úradu za každý ucelený kalendárny mesiac v období od 01. 12. 2023 do 31. 03. 2024  predovšetkým údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s obstaraním elektriny alebo plynu pre zabezpečenie dodávok elektriny alebo plynu pre koncových odberateľov elektriny a plynu ako aj o výške celkových príjmov za dodávku elektriny alebo plynu pre koncových odberateľov elektriny a plynu.

V praxi tak chce úrad mimoriadnou reguláciou dosiahnuť nie len väčšiu transparentnosť na trhu s energiami, ale tiež aj dostatočné premietnutie klesajúcich trhových cien energií do cien a cenníkov za dodávku elektriny a plynu pre neregulovaných odberateľov. Úrad totiž na základe údajov, ktorými disponuje z nedávnych vlastných prieskumov cien za dodávku elektriny a plynu nepodliehajúcich cenovej regulácií , konštatuje nepriaznivé aspekty prevládajúce na trhu neregulovanej dodávky elektriny a plynu, a to predovšetkým  nedostatočné reflektovanie vývoja trhových cien energií v zverejnených cenníkoch a nízku mieru zverejňovania a aktualizácie cenníkov za neregulovanú dodávku. Výsledkom sú  pomerne vysoké cenové hladiny neregulovanej dodávky elektriny a plynu v Slovenskej republike v porovnaní s cenovými ponukami v okolitých krajinách.

Viac informácií o výsledkoch spomínaného prieskumu tu: ÚRSO zistil nedostatky v cenníkoch za neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre slovenských odberateľov, ktoré nedostatočne reflektujú vývoj trhových cien energií a spôsobujú vysoké ceny v porovnaní s CZ, AT a DE | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)

Úrad zároveň zdôrazňuje, že identifikované opatrenia mimoriadnej regulácie boli v súlade s § 16 ods. 1 poslednej vety zákona  č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  v znení neskorších predpisov prerokované s Európskou komisiou a úrad svoj zámer vykonať mimoriadnu reguláciu konzultoval aj s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky s cieľom predchádzania iným formám nedovoleného obmedzovania súťaže. Úrad bude priebežne vyhodnocovať mieru zverejňovania a aktualizácie cenníkov, ako aj výšku nákladov a príjmov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu a v prípade potreby pristúpi k modifikácií opatrení, príp. k prijatiu nových opatrení využijúc zákonný inštitút mimoriadnej regulácie.