Úrad v súlade s § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov oznamuje, že pokračuje vo výbere dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Lehota na predkladanie žiadostí je od 02. 05. 2023 do 15. 06. 2023 (vrátane).
pylon-g1d8e81fab_1280 Zobraziť galériu

Viac informácii, kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie ako aj postup uchádzačov sú zverejnené na tomto mieste: https://www.urso.gov.sk/kriteria-vyberu-dodavatela-poslednej-instancie/