Výber dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (Opakovaná výzva).

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o regulácii“) oznamuje, že pokračuje vo výbere dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. a podľa § 10 písm. a) prvého bodu zákona o regulácii určuje tieto kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie.

Kritériá výberu DPI
 

Uchádzač predkladá žiadosť o účasť na výbere dodávateľa poslednej inštancie (ďalej len „žiadosť“) písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Žiadosť opakovaná výzva
 

Lehota na predkladanie žiadostí je od 02. 05. 2023 do 15. 06. 2023 (vrátane).

Predložené dokumenty a doklady musia vyhovovať a byť v súlade s kritériami určenými úradom.