Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v záujme zabezpečenia celkovej stability energetického trhu v SR pozorne monitoruje vývoj na neregulovaných (veľkoobchodných) trhoch s elektrinou a plynom, ktorý je v súčasnom období poznačený extrémnym cenovým vývojom a vysokou mierou cenovej volatility. Tieto problémy zintenzívňuje vojna na Ukrajine. Vývoj na neregulovaných (veľkoobchodných) trhoch môže mať zásadný negatívny dopad nielen na koncových odberateľov energií, vrátane regulovaných domácností a malých podnikov, ale aj na dodávateľov elektriny a plynu a prenesene aj na ostatných účastníkov trhu, vrátane spoločností podnikajúcich v prirodzene monopolných činnostiach.
ÚRSO otvára verejnú diskusiu o možných krízových opatreniach na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom Zobraziť galériu
V snahe moderovať a eliminovať mieru rizika, úrad otvára verejnú diskusiu o možných krízových opatreniach na trhu s elektrinou a plynom, so zameraním na neregulovaný segment dodávky elektriny a plynu. Podkladom pre verejnú diskusiu je dokument, ktorý pripravil úrad ako opis problematiky a prvý návrh niekoľkých možných riešení. Dokument má za cieľ:

a) identifikovať kľúčové problémy súčasného vývoja na neregulovanom trhu s elektrinou a zemným plynom,
b) identifikovať možné regulačné a legislatívne opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov na neregulovaných odberateľov a účastníkov trhu,
c) otvoriť širšiu verejnú diskusiu o ďalších súvisiacich aspektoch a iných možných návrhoch opatrení, než ako sú uvedené v tomto dokumente.

Úrad predkladá tento dokument na verejnú odbornú diskusiu s cieľom získať spätnú väzbu k identifikovaným problémom a navrhovaným riešeniam, prípadne získať podnety na ďalšie možnosti riešení súčasnej situácie na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom.

Po vyhodnotení obdržaných pripomienok a finalizácii navrhovaných riešení úrad preskúma a zvolí vhodnú formu ich implementácie v rámci jeho zákonných kompetencií, napr. zmenou príslušných rozhodnutí, novelizáciou vyhlášok alebo prevádzkových poriadkov, prípadne vykonaním mimoriadnej regulácie podľa § 16 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. V prípade potreby úprav primárnej legislatívy alebo využitia iných foriem implementácie, ako napr. opatrenie vo všeobecno-hospodárskom záujme (VHZ), úrad osloví príslušný rezort a poskytne primeranú súčinnosť pri riešení takýchto otázok.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Zdôrazňujem, že pri hľadaní riešení budeme preferovať vyvážený prístup tak, aby z neho nemali jednostranný prospech iba niektorí účastníci trhu s elektrinou a plynom. Je potrebné zdôrazniť, že prípadné realizované riešenia budú mať za cieľ moderovať a eliminovať negatívne externality krízovej situácie v reálne dosiahnuteľnej miere, so zvážením dopadov na jednotlivé skupiny účastníkov trhu, predovšetkým na koncových odberateľov energií.“

Verejná diskusia je otvorená pre širokú verejnosť: orgány štátnej a verejnej správy, regulované a neregulované subjekty v energetike, odberateľov energií, ale aj širšiu odbornú verejnosť.

Do verejnej diskusie je možné zapojiť sa zaslaním pripomienok a komentárov k podkladovému dokumentu alebo formuláciou ďalších nových návrhov mimoriadnych opatrení, a to v štruktúre priloženej XLS tabuľky, ktorú je potrebné zaslať na adresu mimoriadneopatrenia@urso.gov.sk najneskôr do 08. 04. 2022.

Priložené dokumenty: