Úrad vykonal v závere septembra 2023 opätovný prieskum zverejnených cien a cenníkov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov. Súčasná situácia ohľadne zverejňovania a aktualizácie cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu podľa názoru úradu indikuje nedostatočnú mieru konkurencie medzi dodávateľmi na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu a vytvára riziká ohľadne primeranosti zmluvných cien elektriny a plynu.
ÚRSO: Nový prieskum nepreukázal zásadné zlepšenie situácie na trhu neregulovanej dodávky elektriny a plynu na Slovensku Zobraziť galériu

Úrad sa rozhodol prieskumom opätovne posúdiť či na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu pretrvávajú nepriaznivé aspekty identifikované v obdobnom prieskume úradu z mája 2023, ktorý bol aj zverejnený na web stránke úradu, viď: /data/files/588_prieskum-cien-nereg-dodavky-elektriny-a-plynu-22052023-final.pdf

Výsledky prieskumu:

Úrad môže aktuálne konštatovať, že v porovnaní s prieskumom trhu neregulovanej dodávky elektriny a plynu vykonanom v máji 2023:

  • nedošlo k zlepšeniu v stave zverejňovania cien a cenníkov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu
  • nedošlo k zlepšeniu v stave aktualizácie zverejnených cien a cenníkov, s pozitívnou výnimkou SPP a zopár menších dodávateľov
  • zverejnené ceny najmä u veľkých dodávateľov nedostatočne zohľadňujú pokles trhových cien elektriny a plynu v priebehu 2023
  • nedošlo k zlepšeniu výhodnosti cenových ponúk  v SR v porovnaní s okolitými krajinami (ČR, DE, A)

 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Efektívne fungujúci trh s energiami je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie primeraných cien energií pre odberateľov v SR. Vzhľadom na očakávané zníženie štátnych dotácií v energetike v budúcom roku je možné predpokladať, že prevažná väčšina koncových odberateľov na neregulovanom trhu energií bude platiť priamo zmluvné ceny ponúkané dodávateľmi. Preto je dôležité, aby zmluvné ceny primerane zohľadňovali aktuálne trhové ceny energií, ktoré v priebehu roka 2023 výrazne klesli.“

Predseda úradu zároveň zdôrazňuje, že súčasná situácia ohľadne zverejňovania a aktualizácie cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu indikuje nedostatočnú mieru konkurencie medzi dodávateľmi na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu. To vytvára riziká ohľadne primeranosti zmluvných cien elektriny a plynu a môže aj negatívne ovplyvňovať výšku štátnych kompenzácií  z podporných energetických schém MHSR. 

 

Čo navrhuje úrad:

Úrad zároveň navrhuje opatrenia na zlepšenie situácie na trhu neregulovanej dodávky elektriny a plynu:

A) Podpora transparentnosti trhu

  • Úrad bude presadzovať zavedenie povinnosti pre dodávateľov pravidelne zverejňovať a aktualizovať cenníky pre neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov.
  • Úrad zavedie na mesačnej báze zverejňovanie hodnoty indikátorov aktuálnych trhových cien elektriny a plynu pri ich typickom zazmluvňovaní odberateľmi na obdobie 12 mesiacov.

B) Obmedzenie neprimeraných obchodných marží dodávateľov

  • Úrad bude presadzovať zavedenie, na dočasnej báze, maximálneho limitu na výšku obchodnej marže na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu a povinnosť pre dodávateľov neodkladne upraviť zmluvné ceny neregulovanej dodávky elektriny  a plynu v prípade, ak presahujú stanovený limit obchodnej marže.

C) Dohľad nad trhom

  • Úrad bude naďalej systematicky navrhovať zvýšenie dohľadu nad trhom dodávky elektriny a plynu ako aj povinný reporting a hodnotenie nákupných a predajných transakcií na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu pre koncových odberateľov v SR.

Cieľom je podporiť informovanosť odberateľov o úrovni aktuálnych trhových cien elektriny a plynu, pomôcť im sa lepšie orientovať pri posudzovaní výhodnosti cenových ponúk a ochrániť ich pred neprimeranými cenami energií.

Kompletný materiál „Prieskum zverejnených cien a cenníkov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu“ nájdete tu:
Prieskum neregulovanej dodavky elektriny a plynu-05102023-Final