Úrad predkladá relevantným účastníkom trhu a odbornej verejnosti závery zo spoločného pracovného rokovania ÚRSO a OKTE, a.s. k implementácii pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022.
ÚRSO: Implementačné aspekty pásmovej TPS Zobraziť galériu
Úrad pokračuje v práci na stanovení pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022.

Po vyhodnotení úspešného verejného pripomienkovania tohto systémového opatrenia (16.11.2021) úrad publikoval kľúčové závery – nájdete ich tu: https://www.urso.gov.sk/urso-vyhodnotenie-verejneho-pripomienkovania-navrhu-systemoveho-opatrenia-stanovenie-pasmovej-tarify-za-prevadzkovanie-systemu-tps-pre-podnikatelov-na-rok-2022/.

V ďalšom kroku, po spoločnom pracovnom rokovaní ÚRSO a OKTE, a.s. a zástupcov dodávateľov, úrad predkladá popis implementačných aspektov pásmovej TPS od 1.1.2022:

a) Odberné miesta budú rozdelene do troch pásiem spotreby:
1. pásmo - odberné miesta s ročnou koncovou spotrebou elektriny do 1 GWh, vrátane
2. pásmo - odberné miesta s ročnou koncovou spotrebou elektriny do 100 GWh, vrátane
3. pásmo - odberné miesta s ročnou koncovou spotrebou elektriny nad 100 GWh,

 
b) Zaradenie odberných miest do pásiem bude vykonané na základe očakávanej koncovej spotreby elektriny v roku 2021. OKTE vyhodnotí začiatkom decembra t.r. očakávanú koncovú spotrebu elektriny v roku 2021 na danom odbernom mieste a identifikuje odberné miesta s očakávanou koncovou spotrebou elektriny v 2. a 3. pásme. Túto informáciu OKTE poskytne dodávateľom elektriny a ÚRSO,

c) Pásmová TPS bude aplikovaná formou troch sadzieb, pričom pre každé pásmo bude stanovená samostatná sadzba, ktorá sa bude aplikovať na koncovu spotrebu elektriny na odberných miestach v danom pásme,

d) Systém individuálnej sadzby TPS bude zachovaný v zmysle platnej legislatívy,

e) Doterajší spôsob aplikácie TPS na koncovú spotrebu a jej fakturácie sa nemení,
 
f) Po potvrdení pripravenosti systémov fakturácie pásmovej TPS v OKTE a dodávateľov elektriny na nový systém pásmovej TPS v priebehu 1.polroku 2022, úrad primerane upraví nastavenie pásmovej TPS od 1.7.2022. Podrobnosti budú detailizované počas prvého kvartálu 2022.