Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je od 1. februára 2016 orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom alternatívneho riešenia sporu je zmierlivo urovnať spor medzi stranami sporu, ktorými sú predávajúci (napr. dodávateľ elektriny/plynu/vody/tepla) a spotrebiteľ (napr. odberateľ v domácnosti). Úrad rieši spory nezávisle, nestranne a s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom prihliada na ochranu práv a oprávnených záujmov spotrebiteľa i predávajúceho.

Názov, sídlo a IČO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27,
P.O.BOX 12 820 07 Bratislava 27
IČO: 36 06 98 41
Dátum zápisu 01.02.2016
Adresa na doručovanie Bajkalská 27, P.O.BOX 12
820 07 Bratislava 27
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe ars[at]urso.gov.sk
Telefonický kontakt 02/581 004 81
Zoznam poverených zamestnancov

Mgr. Jana Štrbková
JUDr. Lucia Seligová

Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu slovenský jazyk, anglický jazyk
Druhy sporov Spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona
  • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
  • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
  • ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
Právne predpisy Najmä zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Úrad môže návrh odmietnuť aj v prípadoch
  • nie je príslušný riešiť spor,
  • je návrh neopodstatnený – neopodstatneným návrhom je najmä taký návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov,
  • ak je návrh anonymný,
  • spotrebiteľ napriek výzve svoj návrh nedoplnil v určenej lehote a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu.
Poplatok za riešenie sporov Úrad rieši spory bezodplatne. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Pravidlá alternatívneho riešenia sporov:

Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu.

Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa predchádzajúcej vety a poverený zamestnanec na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa platnej právnej úpravy v oblasti regulácie sieťových odvetví (napr. zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu plynu v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.), ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk