Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je od 1. februára 2016 orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom alternatívneho riešenia sporu je zmierlivo urovnať spor medzi stranami sporu, ktorými sú predávajúci (napr. dodávateľ elektriny/plynu/vody/tepla) a spotrebiteľ (napr. odberateľ v domácnosti). Úrad rieši spory nezávisle, nestranne a s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom prihliada na ochranu práv a oprávnených záujmov spotrebiteľa i predávajúceho.

Nevyhnutné informácie pre alternatívne riešenie sporov
Názov, sídlo a IČO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Tomášikova 28C 
821 01 Bratislava 3
IČO: 36 06 98 41
Dátum zápisu 01.02.2016
Adresa na doručovanie Tomášikova 28C
821 01 Bratislava 3
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe ars[at]urso.gov.sk
Telefonický kontakt 02/581 004 11
Zoznam poverených zamestnancov

Mgr. Jana Mrázová
Mgr. Agáta Zimanová

Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu slovenský jazyk, anglický jazyk
Druhy sporov Spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona
  • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
  • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
  • ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
Právne predpisy Najmä zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Úrad môže návrh odmietnuť aj v prípadoch
  • nie je príslušný riešiť spor,
  • je návrh neopodstatnený – neopodstatneným návrhom je najmä taký návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov,
  • ak je návrh anonymný,
  • spotrebiteľ napriek výzve svoj návrh nedoplnil v určenej lehote a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu.
Poplatok za riešenie sporov Úrad rieši spory bezodplatne. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 


Podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu

Ak máte za to, že bolo použité vaše právo spotrebiteľa konaním alebo nekonaním regulovaného subjektu, môžete podať návrh na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom priloženého online formuláru.


Pravidlá alternatívneho riešenia sporov:

Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu.

Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa predchádzajúcej vety a poverený zamestnanec na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa platnej právnej úpravy v oblasti regulácie sieťových odvetví (napr. zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu plynu v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.), ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR