Odberateľ môže úradu doručiť podnet popisujúci neželaný postup dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej siete alebo sústavy:

 • Poštou:
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Tomášikova 28C
  821 01 Bratislava 3
   
 • Elektronickou poštou:
  spotrebitel@urso.gov.sk
   
 • Osobne do podateľne úradu


Pri podaní podnetu je nutné uviesť identifikačné údaje odberateľa, odberného miesta, prípadne zmluvy a detailný popis skutkového stavu, ktorý chce odberateľ preveriť.