Odberateľ môže úradu doručiť podnet popisujúci neželaný postup dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej siete alebo sústavy:

 • Poštou:
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Bajkalská 27
  P. O. BOX 12
  820 07 Bratislava 27
   
 • Elektronickou poštou:
  spotrebitel[at]urso.gov.sk
   
 • Osobne do podateľne úradu


Pri podaní podnetu je nutné uviesť identifikačné údaje odberateľa, odberného miesta, prípadne zmluvy a detailný popis skutkového stavu, ktorý chce odberateľ preveriť.