Úrad v súlade s § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov oznamuje, že opakovane pokračuje vo výbere dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Lehota na predkladanie žiadostí je od 15. 03. 2023 do 15. 04. 2023 (vrátane).
Oznámenie o pokračovaní výberu Zobraziť galériu

Viac informácii, kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie ako aj postup uchádzačov sú zverejnené na tomto mieste: https://www.urso.gov.sk/kriteria-vyberu-dodavatela-poslednej-instancie/