V súlade s nariadeniami Komisie (EÚ) č. 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy, č. 2016/1388 zo 17. septembra 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy a č. 2016/1447 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy úrad spúšťa verejnú konzultáciu k vytvoreným kritériám, ktoré je potrebné splniť v prípade podania žiadosti o udelenie výnimiek z uvedených nariadení.

Otvorenie konzultácie: 21.06.2021

Ukončenie konzultácie: 12.07.2021

Pripomienky je možné zasielať do termínu ukončenia konzultácie na adresu:
  • elektronicky:  denisa.lanikova@urso.gov.sk
  • písomne:  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3.