Otázky k registrácii účastníkov trhu do Národného registra CEREMP


 • Na koho sa vzťahuje registračná povinnosť?

  Registračná povinnosť sa vzťahuje na účastníkov trhu aktívnych na veľkoobchodných trhoch s energiou, ktorí uzatvárajú transakcie, ktoré sa musia oznámiť ACER v súlade s článkom 8.1 Nariadenia EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (ďalej len „REMIT“).

  Účastníkom trhu je podľa článku 2.7 REMIT „každá osoba vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorá uzatvára transakcie vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou.“

  Zmluvy na dodávku plynu/elektriny pre účely vyvažovania siete/vyrovnávania sústavy a vnútroskupinové zmluvy podliehajú oznamovaniu iba na základe odôvodnenej žiadosti ACER a len príležitostne.

  Nasledujúci účastníci trhu majú povinnosť registrácie a povinnosť pravidelného oznamovania údajov ACER
  • obchodníci s plynom alebo dodávatelia plynu (vrátane LNG)
  • obchodníci s elektrinou alebo dodávatelia elektriny
  • výrobcovia plynu, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na fyzickú dodávku plynu vyrobeného jedným zariadením na výrobu plynu s výrobnou kapacitou vyššou ako 20 MW
  • výrobcovia elektriny, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jedným výrobným zariadením s kapacitou vyššou ako 10 MW alebo viacerými výrobnými zariadeniami so súhrnnou kapacitou vyššou ako 10 MW   
  • prevádzkovatelia prepravných sietí
  • prevádzkovatelia prenosových sústav
  • prevádzkovatelia podzemných zásobníkov plynu
  • prevádzkovatelia siete zariadení LNG
  • koncoví odberatelia, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na dodávku plynu alebo elektriny s úrovňou technickej kapacity spotreby odberného miesta 600 GWh ročne a viac
  • prevádzkovatelia distribučnej siete alebo sústavy, ktorých ročné straty v distribučnej sieti alebo sústave presiahnu hranicu 600 GWh

 • Na ktorých účastníkov trhu sa nevzťahuje registračná povinnosť?

  V zmysle čl. 4.2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 REMIT (ďalej „vykonávacie nariadenie“) jediná výnimka z registračnej povinnosti platí pre účastníkov trhu, ktorí sa zapájajú do transakcií týkajúcich sa týchto zmlúv uzavretých mimo organizovaných miest obchodovania:
   
  • zmlúv na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jedným výrobným zariadením s kapacitou maximálne 10 MW alebo viacerými výrobnými zariadeniami so súhrnnou kapacitou maximálne 10 MW
  • zmlúv na fyzickú dodávku plynu vyrobeného jedným zariadením na výrobu plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW

 • Aké povinnosti vyplývajú účastníkom trhu podľa REMIT?

  Účastníkom veľkoobchodného trhu s energiou vyplývajú z nariadenia REMIT nasledujúce povinnosti:
  • povinnosť registrácie u príslušného Národného regulačného orgánu, pokiaľ účastníci trhu uzatvárajú transakcie, ktoré sa musia oznámiť ACER v súlade s článkom 8.1 REMIT [článok 9.1 REMIT]
  • povinnosť poskytnutia ACER záznamov o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou, vrátane pokynov na obchodovanie a informácií uvedených v článkom 8.5 REMIT [článok 8.1 REMIT]
  • povinnosť zverejňovania dôverných informácií [článok 4.1 REMIT]
  • povinnosť oznámenia ÚRSO odklad uverejnenia dôverných informácií [článok 4.2 REMIT]
  • povinnosť osôb, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie, oznámiť ÚRSO dôvodne podozrenia porušenia článku 3 alebo 5 REMIT [článok 15 REMIT]

 • Kde sa mám zaregistrovať?

  Podľa článku 9.1 REMIT „Účastníci trhu uzatvárajúci transakcie, ktoré sa musia oznámiť ACER v súlade s článkom 8.1, sa zaregistrujú v národnom regulačnom orgáne v členskom štáte, v ktorom majú svoje sídlo alebo bydlisko, alebo v členskom štáte v ktorom pôsobia, ak nemajú sídlo ani bydlisko v Únii.“

  To znamená, že v Národnom registri ÚRSO by sa mali zaregistrovať účastníci trhu so sídlom alebo bydliskom v SR. To isté platí pre každého účastníka trhu, ktorý nemá sídlo ani bydlisko v EÚ, ale je aktívny na veľkoobchodnom trhu v SR, príp. je aktívny v niekoľkých členských štátoch EÚ, pričom väčšina aktivít sa uskutočňuje na veľkoobchodnom trhu v SR.

  Účastník trhu sa zaregistruje len jedenkrát a v jednom národnom regulačnom orgáne. Register pridelí každému účastníkovi trhu osobitný identifikátor, tzv. ACER kód, ktorý umožní identifikáciu jednotlivých spoločností, ktoré navzájom obchodujú.

  Národný register ÚRSO sa nachádza v časti Registrácia účastníkov trhu.

 • Kedy sa začala registrácia účastníkov trhu?

  ÚRSO spustilo registráciu účastníkov trhu 17. marca 2015.

  Noví účastníci trhu sú povinní zaregistrovať sa v Národnom registri CEREMP najneskoršie k termínu povinnosti oznamovania údajov o transakciách, ktorý stanovuje článok 7 vykonávacieho nariadenia.

  Štandardné zmluvy obchodované na organizovaných miestach obchodovania sa oznamujú čo najskôr, najneskoršie však v nasledujúci deň po vydaní pokynu na obchodovanie. Neštandardné zmluvy sa oznamujú do jedného mesiaca po uzavretí, vykonaní zmeny alebo ukončení zmluvy.

 • Aké údaje sa budú požadovať od účastníkov trhu k registrácii?

  ACER stanovila rozhodnutím č. 01/2012 zo dňa 26. júna 2012 registračný formát popisujúci registračné údaje, ktoré budú vyžadované od účastníkov trhu.

  Registračný formát sa skladá z piatich formulárových častí:
  • Registračný formulár (časť 1): údaje o účastníkovi trhu
  • Registračný formulár (časť 2): údaje o spojených osobách s účastníkom trhu
  • Registračný formulár (časť 3): údaje o ovládajúcej osobe
  • Registračný formulár (časť 4): údaje o štruktúre obchodnej korporácie účastníka trhu
  • Registračný formulár (časť 5): údaje o poverených osobách pre oznamovanie transakcií v mene účastníka trhu

Registráciu v systéme CEREMP vykoná splnomocnená osoba konajúca v mene účastníka trhu, tzv. účastník trhu – užívateľ, ktorý si vytvorí v systéme užívateľský účet s prístupom do systému CEREMP a bude spravovať a aktualizovať údaje o účastníkovi trhu. Jeden užívateľ môže zaregistrovať viacero účastníkov trhu.

Pre účely registrácie účastníkov trhu s energiou úrad zverejnil manuál k registrácii do národného registra CEREMP, v časti Registrácia účastníkov trhu.

 

Otázky k oznamovaniu údajov a transakcií ACER (oznamovacia povinnosť)


 • Na ktoré trhy a produkty sa vzťahuje REMIT?

  Veľkoobchodné trhy s energiou zahŕňajú komoditné trhy a trhy derivátmi. Veľkoobchodné trhy s energiou zahŕňajú, okrem iného, regulované trhy, mnohostranné systémy obchodovania, mimoburzové (OTC) transakcie a dvojstranné zmluvy, či už priame alebo sprostredkované.

  REMIT sa vzťahuje na veľkoobchodné trhy s energiou, čo znamená akýkoľvek trh v EÚ, na ktorom sa obchoduje s veľkoobchodnými energetickými produktmi.

  ​​​​​​​Podľa definície uvedenej v čl. 2.4 REMIT, veľkoobchodnými energetickými produktmi sú tieto zmluvy a deriváty, nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi obchoduje:
  • zmluvy na dodávku elektriny alebo plynu, ktoré sú dodané v EÚ
  • deriváty týkajúce sa elektriny alebo plynu, ktoré sa vytvorili, s ktorými sa obchoduje alebo ktoré sa dodávajú v EÚ
  • zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy plynu v EÚ
  • deriváty týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy plynu v EÚ

Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo plynu na využitie koncovými odberateľmi nie sú veľkoobchodnými energetickými produktmi. Avšak zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo plynu koncovým odberateľom s úrovňou technickej kapacity spotreby 600 GWh ročne a viac pre elektrinu alebo plyn sa považujú za veľkoobchodné energetické produkty.

Zákaz zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku a manipulácia s trhom v rámci nariadenia REMIT sa nepoužije na veľkoobchodné energetické produkty, ktoré sú finančnými nástrojmi a na ktoré sa vzťahuje čl. 9 smernice 2003/6/ES, t.j. veľkoobchodnými energetickými produktmi, ktoré sú finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu aspoň v jednom členskom štáte alebo ktoré sú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na takomto trhu, bez ohľadu na to, či samotná transakcia prebieha na tomto trhu. Táto výnimka sa vzťahuje len na zákazy zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku a manipuláciu s trhom. Povinnosti plynúce z nariadenia REMIT vo vzťahu na zber údajov a monitorovanie sa vzťahujú na všetky druhy veľkoobchodných energetických produktov.


 • Akým spôsobom si mám splniť oznamovaciu povinnosť?

  Oznamovacia povinnosť o transakciách sa považuje zo strany účastníka trhu za splnenú, ak oznamované informácie poskytol priamo sám, prostredníctvom tretej strany, organizovaného trhu alebo iného orgánu v zmysle článku 8.4 REMIT, ktorý bude konať v mene účastníka trhu.

  V záujme zachovania prevádzkovej spoľahlivosti ACER požaduje, aby sa záznamy o transakciách, vrátane pokynov na obchodovanie, oznamovali prostredníctvom registrovaného reportovacieho miesta (tzv. RRM - Registered Reporting Mechanism), ktorým sa rozumie osoba spĺňajúca technické a organizačné požiadavky na oznamovanie údajov, registrovaná v ACER na poskytovanie služieb oznamovania údajov.

  Zodpovednosť za splnenie oznamovacej povinnosti nesie primárne sám účastník trhu ako pôvodca údajov.

  Aktualizovaný zoznam registrovaných reportovacích miest možno nájsť na webovej stránke ACER v sekcii REMIT portál.

 • Kde môžem nájsť zoznam povinne oznamovaných zmlúv?

  Rozsah povinne oznamovaných zmlúv stanovuje článok 3 vykonávacieho nariadenia. ACER spravuje a aktualizuje verejný zoznam štandardných zmlúv, ktorý je zverejnený na webovej stránke ACER v sekcii REMIT portál.

 • Ktoré zmluvy nie je potrebné pravidelne oznamovať ACER ?

  V súlade s článkom 4 (1) nariadenia Komisie č. 1348/2014 môže agentúra na základe jej odôvodnenej žiadosti a len príležitostne požiadať účastníkov trhu, aby s výnimkou zmlúv uzavretých na organizovaných miestach obchodovania oznamovali tieto zmluvy a údaje o transakciách:
  • vnútroskupinové zmluvy
  • zmluvy na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jedným výrobným zariadením s kapacitou maximálne 10 MW alebo viacerými výrobnými zariadeniami so súhrnnou kapacitou maximálne 10 MW
  • zmluvy na fyzickú dodávku plynu vyrobeného jedným zariadením na výrobu plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW
  • zmluvy na vyvažovacie služby pre elektrinu a plyn

   Je dôležité poznamenať, že účastníci trhu, ktorí vstupujú len do transakcií súvisiacich so zmluvami uvedenými vyššie v bodoch (ii) a (iii) (zmluvy na fyzickú dodávku maximálne 10 MW pre elektrinu a 20 MW pre plyn), sa nebudú musieť registrovať u národného regulačného úradu v zmysle článku 9 (1) REMIT.

 • Kde nájdem zoznam organizovaných miest obchodovania?

  Aktualizovaný zoznam organizovaných miest obchodovania možno nájsť na webovej stránke ACER v sekcii REMIT portál. V zmysle článku 3.2 vykonávacieho nariadenia zoznam umožní účastníkom trhu zistiť príslušné organizované miesta obchodovania, ako oznamovacie kanály na oznamovanie transakcií. Takisto je tu možné nájsť verejný zoznam štandardných zmlúv, ktorý uľahčí organizovaným miestam obchodovania zasielať identifikujúce referenčné údaje za každý veľkoobchodný energetický produkt, ktorý organizované miesta obchodovania pripúšťajú k obchodovaniu.

 • Aké sú pravidlá oznamovania transakcií?

  ACER vypracovala užívateľský manuál pre oznamovanie transakcií (Transaction Reporting User Manual,  TRUM) s cieľom uľahčiť oznamovanie transakcií ACER a zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť podľa článku 12.1 REMIT.

  TRUM objasňuje podrobnosti oznamovaných obchodných údajov pomocou usmernenia o tom, ako vypĺňať dátové polia vo vykonávacom nariadení vrátane formátov a štandardov, ktoré pre oznamovanie platia. TRUM nie je náhradou vykonávacieho nariadenia. TRUM sa sústreďuje na objasňovanie podrobností oznamovaných informácií týkajúcich sa transakcií, vrátane pokynov na obchodovanie vo vzťahu k veľkoobchodným energetickým produktom realizovaných na organizovaných miestach obchodovania. TRUM sa takisto venuje záznamom o transakciách v prepravných zmluvách a neštandardných zmluvách o dodávke. TRUM je k dispozícii v časti Dokumenty a tiež na webovej stránke ACER v sekcii REMIT Portál

 • Ako môžem oznamovať základné údaje?

  Právny základ pre oznamovanie základných údajov stanovujú články 8 a 9 vykonávacieho nariadenia. Kým článok 8 definuje pravidlá oznamovania základných údajov v elektrine, článok 9 špecifikuje pravidlá oznamovania základných údajov pre plyn, takisto vrátane údajov o LNG a podzemných zásobníkoch plynu. V záujme objasnenia podrobností oznamovania vypracovala ACER Manuál o postupoch na oznamovanie transakcií, základných údajov a dôverných informácií (Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information reporting), ktorý objasňuje podrobnosti postupov, štandardov a elektronických formátov na oznamovanie základných údajov. Konkrétnejšie dokument obsahuje informácie o kanáloch zasielania údajov, pravidlách overovania údajov a schém XML, ktoré sa majú pre oznamovanie používať. Manuál sa nachádza v časti Dokumenty a tiež na webovej stránke ACER v sekcii REMIT Portál.