V ostatnom období trh s energiami zaznamenal odchod viacerých hráčov, ktorí dodávali koncovým odberateľom elektrinu alebo plyn. S cieľom ochrany odberateľov pred prerušením dodávok sa v takom prípade v zmysle legislatívnych pravidiel aktivovala dodávka v režime poslednej inštancie. Hoci dodávku poslednej inštancie (ďalej len „DPI“) zabezpečujú dodávatelia DPI, ktorých pre túto rolu určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), v zmysle vyhlášky úradu č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „ pravidlá trhu“) je iniciácia DPI spojená s radom procesov, do ktorých sú zapojené viaceré subjekty, nie iba samotní dodávatelia DPI.
Výzva úradu prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav v kontexte DPI Zobraziť galériu
Aj s ohľadom na praktické skúsenosti s inštitútom DPI v ostatnom období úrad všetkým regulovaným subjektom pripomína, aby si podrobne preštudovali príslušné ustanovenia pravidiel trhu, najmä § 36 (DPI v elektroenergetike) a § 76 (DPI v plynárenstve), ktoré sa síce primárne týkajú dodávateľa poslednej inštancie, ale súčasne stanovujú procesné povinnosti aj ďalším účastníkom trhu, medzi nimi aj prevádzkovateľom sústav a sietí, a to vrátane prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ďalej len „MDS“).

tomto kontexte sa úrad zvlášť obracia s výzvou na prevádzkovateľov MDS a pripomína im, že ak majú vo svojich sústavách odberné miesta, do ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať energie, sú povinní postupovať rovnako ako by postupovali prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav v rovnakej veci.

To znamená, že ak je prevádzkovateľovi MDS zo strany operátora krátkodobého trhu s elektrinou doručená informácia, že dodávateľ dodávajúci do ktoréhokoľvek odberného miesta v MDS stratil spôsobilosť na dodávku, je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ MDS postupoval v súlade s povinnosťami, ktoré mu ukladajú pravidlá trhu. Podľa § 36 ods. 8 je prevádzkovateľ sústavy (tzn. aj prevádzkovateľ MDS) povinný informovať „dodávateľa poslednej inštancie, dotknutých odberateľov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad o začatí dodávky poslednej inštancie. Informácia, ktorá je posielaná dodávateľovi poslednej inštancie, úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, obsahuje dátum začiatku dodávky poslednej inštancie aj zoznam dotknutých odberných miest, do ktorých sa začne dodávka poslednej inštancie.“

Obdobne postupuje prevádzkovateľ sústavy aj v prípade, ak má DPI nastať v dôsledku výpovede rámcovej distribučnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je daný prevádzkovateľ MDS.

Úrad pripomína, že informačné povinnosti sú legislatívno-právnymi úkonmi, čo je potrebné vziať na zreteľ pri výbere spôsobu informovania dotknutých strán.

V neposlednom rade úrad vyzýva prevádzkovateľov MDS, ale aj ostatných účastníkov trhu, aby si informačné povinnosti vyplývajúce z pravidiel trhu splnili dodatočne v prípade, že tak doposiaľ neučinili. Úrad vníma, že aktivácia dodávky v režime poslednej inštancie nie je každodenne realizovaným procesom a preto je možné, že niektoré regulované subjekty mohli s tým spojené povinnosti opomenúť. Avšak bez ohľadu na to platí právna zásada ignorantia iuris non excusat – neznalosť zákona neospravedlňuje.