Podnikať v energetike možno len na základe povolenia na podnikanie alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.

Povolenie na podnikanie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví právnickým osobám a fyzickým osobám po splnení zákonom ustanovených podmienok.


Povolenie sa vyžaduje na tieto činnosti:

1. v energetike

 1. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
 2. činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 3. výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
 4. prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
 5. prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
 6. prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 7. prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

2. v tepelnej energetike

 1. výroba tepla,
 2. výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa.


Povolenie zahraničnej osoby na dodávku elektriny a dodávku plynu možno udeliť po splnení nasledovných podmienok:

 1. trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 2. oprávnenie dodávať elektrinu alebo plyn, vydané podľa práva štátu trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 3. povinnosť požiadať úrad o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo plynu na vymedzenom území,
 4. povinnosť k žiadosti priložiť úradne preložený doklad o oprávnení dodávať elektrinu alebo dodávať plyn podľa práva štátu trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Povolenie nie je potrebné na činnosti, ktoré nie sú podnikaním v energetike:

 1. výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu,
 2. dodávka elektriny vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny a dodávka plynu vrátane zabezpečenia prepravy plynu, distribúcie plynu a ostatných služieb spojených s dodávkou plynu pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu bez ďalšieho zvýšenia; to neplatí, ak ide o dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy.

Tieto činnosti však musí právnická osoba alebo fyzická osoba oznámiť úradu.


Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti sa vyžaduje na tieto činnosti:

 1. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
 2. výroba a dodávka plynu z biomasy,
 3. výroba a dodávka plynu z bioplynu,
 4. predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
 5. preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
 6. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
 7. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
 8. preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.

Sadzobník správnych poplatkov
Tlačivá a formuláre