Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) sa zapojil do CENTRÁLNEHO SYSTÉMU EVIDENCIE POPLATKOV – SLUŽBY E-KOLOK.

Úhradu správnych poplatkov môže žiadateľ vykonať nasledovnými spôsobmi:

 1. Úhrada prostredníctvom SW pokladne prevádzkovateľa (Slovenskej pošty)
  Potvrdenie o úhrade správneho poplatku vydané na vybraných poštách nemá definovanú konkrétnu službu, ani úrad.
  Službu na potvrdenie o úhrade správneho poplatku priradí zamestnanec úradu.
  Zoznam zapojených pobočiek Slovenskej pošty do systému eKolok.

  Postup žiadateľa:
  1. žiadateľ uhradí na vybranej pobočke Slovenskej pošty správny poplatok v stanovenej výške
  (Potvrdenie o úhrade správneho poplatku),
  2. potvrdenie o úhrade správneho poplatku sa predkladá pri podaní žiadosti.
   
 2. Prevodom na účet
  Úhradu požadovaného poplatku je možné vykonať prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise, vrátane ostatných platobných inštrukcií.
  Je potrebné, aby žiadatelia striktne dodržiavali dátum splatnosti, číslo účtu a variabilný symbol uvedený na platobnom predpise.

  Postup žiadateľa:
  1. žiadateľ podá žiadosť o úkon,
  2. zamestnanec úradu vyhotoví platobný predpis, ktorý zašle žiadateľovi s výzvou na zaplatenie správneho poplatku písomne alebo na emailovú adresu uvedenú v žiadosti

 3. Platobnou poukážkou
  Platobná poukážka, vrátane všetkých platobných inštrukcií bude súčasťou platobného predpisu.

  Postup žiadateľa:
  1. žiadateľ podá žiadosť o úkon,
  2. zamestnanec úradu vyhotoví platobný predpis, ktorý zašle žiadateľovi s výzvou na zaplatenie správneho poplatku písomne alebo na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.

 4. Úhrada prostredníctvom mobilnej aplikácie
  Aplikáciu eKolok je možné získať prostredníctvom mobilného zariadenia vyhľadaním pod názvom eKolok v obchode Googleplay. Inštalácia prebehne automaticky. Informácie o obsluhe aplikácie (inštalácia aplikácie, registrácia nového užívateľa, prihlásenie do aplikácie, úhrada poplatku) je uvedená tu.

  Postup žiadateľa:
  1. úhradu požadovaného poplatku vykoná poplatník
   a) výberom požadovaného poplatku prostredníctvom dotykovej obrazovky mobilného zariadenia pred predložením podania,
   b) naskenovaním 2D kódu z platobného predpisu vydaného úradom.

  2. po vykonaní úhrady mobilná aplikácia vygeneruje a zobrazí Potvrdenie o úhrade správneho poplatku na obrazovke mobilného zariadenia a zasiela doklad o platbe platobnou kartou na emailovú adresu poplatníka.
  3. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku z mobilnej aplikácie je vydané na konkrétnu službu a predkladá sa pri podaní úradu. Ak žiadateľ vykonal úhradu platobného predpisu, tak sa potvrdenie o úhrade správneho poplatku predkladá zamestnancovi úradu podľa požiadavky úradu.

 


Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položka 207

I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike

1. na výrobu tepla  
  a) do 5 MW 450 EUR
  b) nad 5 MW 2000 EUR
2. na rozvod tepla  
  a) do 50 odberných miest 2000 EUR
  b) nad 50 do 100 odberných miest 4500 EUR
  c) nad 100 odberných miest 8000 EUR

II. Vykonanie zmeny povolenia a zrušenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike

1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie 200 EUR
2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti 50 EUR
3. Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na podnikanie 50 EUR
4. Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla držiteľa povolenia 50 EUR
5. Zmena povolenia na podnikanie 200 EUR

Položka 208

I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike

1. na výrobu elektriny  
  nad 1 do 5 MW 200 EUR
  nad 5 do 50 MW 2000 EUR
  nad 5 MW 3500 EUR
2. na výrobu plynu  
  do 34 TJ/r 450 EUR
  nad 34TJ/r 2000 EUR
3. na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka  
  do 50 odberných zariadení a miest 2000 EUR
  nad 50 do 100 odberných zariadení a miest 4500 EUR
  nad 100 odberných zariadení a miest 8000 EUR
4. na prenos elektriny alebo prepravu plynu 20000 EUR
5. na uskladňovanie plynu 4500 EUR
6. na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 8000 EUR
7. na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob 450 EUR
8. na dodávku elektriny alebo dodávku plynu 2000 EUR

II. Vykonanie zmeny povolenia a odňatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike

1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie 200 EUR
2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti 50 EUR
3. Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie 50 EUR
4. Zmena povolenia na podnikanie 200 EUR

III. Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe

1. na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane 100 EUR
2. na výrobu a dodávku plynu z biomasy 100 EUR
3. na výrobu a dodávku plynu z bioplynu 100 EUR
4. na predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel 100 EUR
5. na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania 100 EUR
6. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách 100 EUR
7. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob 100 EUR
8. na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách 100 EUR

IV. Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete

 

30000 EUR

V. Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu

1. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením a odvolaním osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy 200 EUR
2. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete 100 EUR