Súčasné usporiadanie trhu s elektrinou (Electricity Market Design) v normálnych trhových podmienkach funguje ako dobre integrovaný komplexný rámec. V kontexte energetickej krízy sa ukázalo, že určité úpravy sú nevyhnutné. Napriek rastúcemu podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe spotrebitelia čelia neudržateľne vysokým účtom za elektrinu, ktoré do určitej miery priamo súvisia s cenou fosílnych palív, najmä plynu. Ukázalo sa, že súčasné nástroje na ochranu veľkých priemyselných spotrebiteľov, malých a stredných podnikov a domácností pred vysokými cenami a nadmernou nestálosťou majú svoje limity.
pylon-g78733e520_1280 Zobraziť galériu

EK s cieľom uskutočniť určité „reformy“ zverejnila dňa 23. januára 2023 verejnú konzultáciu zameranú na naliehavé a nevyhnutné úpravy, odolnejší trh, zníženie vplyvu cien na účty za elektrinu a podporu energetickej transformácie.

Cieľom tejto verejnej konzultácie je získať od zainteresovaných strán spätnú väzbu pre vhodné opatrenia, ktoré budú zamerané na vybudovanie odolnejšieho trhu poskytujúceho pridanú hodnotu pre Európanov a priemysel ako celok v kontexte súčasnej krízy aj mimo nej.

Komisia má v úmysle do konca prvého štvrťroka 2023 predložiť legislatívny návrh nového usporiadania trhu upravujúci nariadenie o elektrickej energii (EÚ) 2019/943, smernicu o elektrickej energii (EÚ) 2019/944 a nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 (REMIT).

Verejná konzultácia obsahuje približne 65 otázok, týkajúcich sa predovšetkým nasledovných oblastí:

  • Cenotvorba technológií inframarginálnej výroby, na základe súčasných nákladov na výrobu
  • Znižovanie úlohy plynu na krátkodobých trhoch
  • Posilnenie ochrany spotrebiteľov
  • Zvýšenie integrity a transparentnosti na veľkoobchodných trhoch (REMIT)

Verejná konzultácia je otvorená do 13. februára 2023 (do polnoci stredoeurópskeho času) formou online dotazníka.

Viac informácií na nižšie priloženom odkaze:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Electricity-market-reform-of-the-EUs-electricity-market-design/public-consultation_en

Neoficiálny preklad dokumentu EK ku konzultácii:

EMD_Verejná konzultácia Európskej komisie_Trh s elektrinou_neoficiálny preklad