Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 55422/2022-1060-123610 (ďalej len „rozhodnutie MH SR“) okrem iného ustanovuje postup pre dodávateľov elektriny, ktorí predložili návrh ceny vo veci schválenia ceny za dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2023 a cenové konania v tejto veci na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) stále prebiehajú.
Usmernenie ÚRSO pre dodávateľov elektriny vykonávajúcich činnosť dodávky elektriny pre domácnosti v súvislosti s rozhodnutím MH SR č. 55422/2022-1060-123610 a prebiehajúcimi cenovými konaniami Zobraziť galériu

Rozhodnutie MH SR v bode 3. písm. a) ukladá povinnosť pre spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Agent“) a pre dodávateľov elektriny, ktorí vykonávajú činnosť dodávky elektriny pre domácnosti na vymedzenom území Slovenskej republiky (ďalej len „Oprávnený dodávateľ“) doplniť návrh ceny za dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2023 a predložiť úradu z vlastného podnetu úpravu maximálneho navýšenia variabilných zložiek ceny elektriny v jednotlivých používaných sadzbách oproti cenám elektriny schváleným úradom pre rok 2022 so zohľadnením spôsobu výpočtu percentuálneho navýšenia podľa tabuľky č. 1 uvedenej v rozhodnutí MH SR. Fixná mesačná platba za jedno odberné miesto, ktorá sa môže uplatniť v doplnení návrhu ceny je pri jednotlivých sadzbách v maximálnej výške 1,50 EUR/mesiac/odberné miesto.

Podľa bodu 3. písm. a) časti iii) rozhodnutia MH SR Agent aj Oprávnený dodávateľ doplní návrh ceny z vlastného podnetu v zmysle § 14 ods. 18 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, tzn. že regulovaný subjekt (Agent, Oprávnený dodávateľ), ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh ceny a doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, až po ich schválení najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu.

Rovnako podľa bodu 3. písm. a) časti iii) rozhodnutia MH SR platí pre Agenta a Oprávneného dodávateľa povinnosť po vydaní príslušného cenového rozhodnutia s cenami a podmienkami uplatnenia cien za dodávku elektriny pre domácnosti (so zohľadnením doplnenia návrhu ceny) upraviť cenník za dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2023 tak, aby variabilné a fixné časti jednotlivých sadzieb boli upravené tak, aby reflektovali požiadavky tohto cenového rozhodnutia.