Úrad na svojom webovom sídle uverejňuje štruktúru tabuliek vo formáte XLS, prostredníctvom ktorých dodávatelia zasielajú úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu.
to-learn-ga6180abb0_1280 Zobraziť galériu

Dňa 01.07.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 207/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „pravidlá trhu s elektrinou“) a tiež vyhláška č. 208/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“).

V súlade s ustanoveniami § 8 ods. 2  a nadväzujúcej prílohy č. 3 pravidiel trhu s elektrinou ako aj v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 13 a nadväzujúcej prílohy č. 5 pravidiel trhu s plynom, uverejňuje úrad štruktúru tabuliek vo formáte XLS, prostredníctvom ktorých dodávatelia zasielajú úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu.

Tabuľky v podobe spoločného súboru XLS pre obe komodity sú dostupné na stiahnutie na webovom sídle úradu v ľubovoľnej zo sekcií Elektroenergetika a Plynárenstvo, v časti Informačný servis:

Úrad usmerňuje regulované subjekty – dodávateľov elektriny a plynu, ktorí zabezpečujú dodávku elektriny alebo plynu koncovým odberateľom na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu alebo na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu, aby od  01.07.2023 zasielali informácie o zabezpečenom množstve elektriny a/alebo plynu v štruktúre vyššie uvedených XLS tabuliek, pričom vyplnený súbor XLS sa zasiela emailom v editovateľnej podobe.

Informácie o zabezpečenom množstve je potrebné úradu zasielať pravidelne každý kalendárny mesiac,  a to  vždy najneskôr do 10. kalendárneho dňa v danom mesiaci na emailovú adresu: obchodnepozicie@urso.gov.sk

Obe vyhlášky úradu o pravidlách trhu s elektrinou a o pravidlách trhu s plynom v predmetných prílohách definujú aj možnosť úradu ustanoviť spôsob automatizovaného elektronického zasielania údajov prostredníctvom informačného systému úradu. Úrad v tejto súvislosti oznamuje relevantným regulovaným subjektom, že údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu je možné nateraz zasielať elektronicky iba prostredníctvom vyššie uvedenej emailovej adresy s priloženým  súborom XLS.

Úrad sa v tomto čase pripravuje na technické riešenie, ktoré v budúcnosti umožní zasielanie údajov aj priamo prostredníctvom informačného systému. O pripravenosti tohto  technického riešenia budeme informovať regulované subjekty primeraným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.