Z dôvodu finalizácie legislatívneho procesu k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností s plánovanou účinnosťou od 01. 10. 2023 úrad odporúča podávať cenové návrhy výrobcov elektriny, ktorí ešte na rok 2024 nepodali cenový návrh, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti vyhlášky publikovanej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (portál Slov-Lex).
lightbulb-g304316184_1280 Zobraziť galériu

Podľa § 14 ods. 17 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ak v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom alebo príplatkom dôjde k zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo príplatku alebo technológie výroby elektriny, je regulovaný subjekt povinný podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, odkedy táto zmena nastala.

Z uvedeného je zrejmé, že lehota na podanie návrhu ceny (30 dní) začína plynúť od momentu, keď nastali skutočnosti odôvodňujúce zmenu ceny na stanovenie doplatku. Úrad v súlade
s § 7 ods. 15 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov zverejňuje na webovom sídle do 30. júna roku t-1 (rok 2023) hodnoty korekcie Pzn na rok t (rok 2024). To znamená, že regulovaný subjekt je povinný podať návrh ceny do 31. 01. 2024. Zároveň úrad uvádza, že konanie o cenovej regulácii môže začať ex offo, a to kedykoľvek po zverejnení výšky hodnoty korekcie Pzn.