Inštitút „DPI“ predstavuje dôležitý nástroj ochrany tých odberateľov, ktorých pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť vykonávať činnosť dodávky energií. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v minulosti v súlade so zákonom o energetike a pravidlami trhu rozhodol o výbere dodávateľov poslednej inštancie a rovnako rozhodol o maximálnych cenách za dodávku elektriny alebo plynu dodávateľmi poslednej inštancie, podľa ktorých dodávatelia DPI počítajú cenový strop pre cenník DPI.
Usmernenie pre odberateľov elektriny a plynu v režime DPI (dodávky poslednej inštancie) Zobraziť galériu
Úrad dáva odberateľom v režime DPI na zreteľ možnosti ďalšieho postupu:
 
  1. Odberatelia elektriny môžu, ale nemusia uzavrieť štandardnú zmluvu s dodávateľom DPI. Po 3 mesiacoch režimu DPI a riadneho uhrádzania predpísaných platieb sa tak automaticky stanú riadnymi odberateľmi dodávateľa, ktorý dodával aj v režime DPI . Odberatelia môžu v priebehu dodávky v režime DPI uzavrieť zmluvu aj s iným dodávateľom ako tým, ktorý zabezpečuje dodávku v režime DPI.
     
  2. Dôležité upozornenie!

    Odberateľom plynu úrad odporúča uzavrieť v rámci 3 mesiacov režimu DPI štandardnú zmluvu buď s dodávateľom DPI alebo s iným dodávateľom. Na rozdiel od dodávky elektriny, pri dodávke plynu v DPI sa odberatelia nestanú automaticky riadnymi odberateľmi dodávateľa v DPI a ak neuzatvoria riadnu zmluvu, môžu skončiť v neoprávnenom odbere.
     
  3. Úrad odporúča odberateľom v režime DPI, aby sa pri výbere dodávateľa, s ktorým chcú uzavrieť zmluvu, dôsledne oboznámili s podmienkami zmluvného vzťahu, najmä v súvislosti s cenou a obdobím trvania zmluvného vzťahu. Úrad zvlášť upozorňuje odberateľov v domácnosti, ktorí chcú uzavrieť zmluvu s iným dodávateľom, aby mali na zreteli aj skutočnosť, že v takomto prípade môže dodávateľ DPI za dodávku v režime DPI v koncovej faktúre uplatniť cenu DPI, ktorá môže byť vyššia ako cena za dodávku na základe zmluvy.

V tejto súvislosti úrad odporúča odberateľom aby čo najskôr reagovali na vzniknutú situáciu a uzavreli riadnu zmluvu s dodávateľom, ktorého si vyberú.


Odkazy na dodávateľov v režime DPI:

Odkazy na zoznamy dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu: