Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v poslednom čase zaznamenáva veľké množstvo žiadostí o informácie týkajúcich sa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu k 01.01. 2023.
Usmernenie pre odberateľov elektriny a plynu, ktorí majú záujem o uzavretie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu k 01.01.2023 s regulovanou cenou Zobraziť galériu

A to aj vzhľadom k zneniu aktuálne prijatého zákona (zákon č. 393/2022 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 29.11.2022), ktorý v prechodných ustanoveniach účinných dňom vyhlásenia ustanovuje možnosť uplatniť si právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za regulovanú cenu. Konkrétne pre vybraných koncových odberateľov (cenovo regulovaných odberateľov s výnimkou odberateľov v domácnosti), ktorí majú uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, dáva predmetný zákon možnosť prihlásiť sa do 30. novembra 2022 a deklarovať záujem odoberať energiu za regulované ceny.

V tejto súvislosti úrad upozorňuje odberateľov elektriny a plynu, že so žiadosťou o priznanie regulovanej ceny je potrebné, aj v kontexte s inými ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 17b ods. 4 až 6), osloviť priamo dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu a požiadať ho o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok.

Snahou úradu je napomôcť dotknutým zraniteľným odberateľom pri voľbe regulovanej dodávky elektriny a plynu od roku 2023. Úrad zároveň upozorňuje, že uvedené usmernenie vychádza z obsahu ustanovení predmetného zákona. Úrad však nie je tvorcom primárnej legislatívy SR a nemá ani kompetenciu poskytovať výklad, interpretáciu alebo právne záväznú aplikáciu predmetného zákona. Sprievodné materiály k návrhu zákona sú evidované pod číslom parlamentnej tlače 1111 na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.