Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje dodávateľov elektriny a plynu poskytujúcich univerzálnu službu na postup pri zverejňovaní cenníkov za dodávku elektriny a plynu podľa príslušných cenových rozhodnutí úradu vychádzajúc z povinností týchto regulovaných subjektov ustanovených platnou legislatívou.
Usmernenie pre dodávateľov elektriny a plynu pri zverejňovaní cenníkov za dodávku elektriny a plynu a určení výšky preddavkových platieb pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti Zobraziť galériu
Regulovaný subjekt (dodávateľ elektriny alebo plynu) v zmysle § 29 ods. 1 písm. h) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) je povinný zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia.

Podľa § 17 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu zverejní cenník elektriny alebo plynu dodávaných v rámci poskytovania univerzálnej služby na svojom webovom sídle pred jeho účinnosťou.

Univerzálna služba podľa § 2 písm. a) 14. bodu zákona o energetike je služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny alebo distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny.

V nadväznosti na vyššie uvedené zákonné povinnosti regulovaných subjektov a samotnú definíciu univerzálnej služby dodávatelia elektriny a plynu, ktorí dodávajú elektrinu alebo plyn domácnostiam a malým podnikom musia zverejňovať okrem cenníka s cenami za dodávku elektriny alebo plynu spracovaného podľa pre nich určeného cenového rozhodnutia úradu za vykonávanú regulovanú činnosť aj cenník s koncovými cenami elektriny a plynu, tzn. cenník s integrovanými cenami za dodávku elektriny a plynu a regulovanými položkami tvoriacimi koncovú cenu elektriny alebo plynu podľa príslušných rozhodnutí úradu.

V predmetných cenníkoch sa k cenám za dodávku elektriny podľa jednotlivých sadzieb pripočíta tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému, cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenos a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený. K cenám za dodávku plynu podľa druhu tarify, do ktorej je odberateľ zaradený sa pripočíta najmä cena za služby súvisiace s prepravou plynu a distribúciou plynu.

Pri určení preddavkových platieb pre odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti dodávateľ musí dodržať ustanovenia vyhlášky úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len „pravidlá trhu“), podľa ktorých preddavková platba odberateľa elektriny alebo plynu v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo výške 1/11 platby za elektrinu alebo plyn určená podľa spotreby elektriny alebo plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Preddavková platba odberateľa elektriny alebo plynu v domácnosti, ktorý si dohodne inú periodicitu preddavkových platieb, môže byť vyššia ako 1/11 spotreby elektriny alebo plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, ak počet preddavkových platieb je nižší ako 11 za zúčtovacie obdobie a ak súčet všetkých preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie nepresiahne celkovú výšku predpokladanej ročnej platby za elektrinu alebo plyn určenú podľa spotreby elektriny alebo plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Dodávateľ alebo odberateľ v domácnosti môže navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb len pri zmene výšky odberu elektriny alebo plynu odberateľa v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu a pri zmene ceny elektriny alebo plynu. Zmena rozpisu preddavkových platieb sa vopred písomne oznámi odberateľovi elektriny alebo plynu v domácnosti.

V súvislosti so zmenou výšky preddavkových platieb pri zmene ceny elektriny alebo plynu úrad v súlade s ustanoveniami zákona o energetike a pravidlami trhu upozorňuje dodávateľov elektriny a plynu poskytujúcich univerzálnu službu, že platba odberateľa v domácnosti za elektrinu alebo plyn za predchádzajúce zúčtovacie obdobie zahŕňa všetky položky koncových cien elektriny alebo plynu a nie len cenu za dodávku elektriny alebo plynu pre domácnosti. Dodávateľ elektriny alebo plynu poskytujúci univerzálnu službu nesmie pri určení zmeny výšky preddavkových platieb vychádzať len zo zmeny ceny za dodávku elektriny alebo plynu (tzn. samostatne zo zmeny ceny komodity), ale musí do predpokladanej platby započítať zmeny všetkých zložiek koncovej ceny za elektrinu alebo plyn podľa cenníka s integrovanými cenami za dodávku elektriny a plynu a regulovanými položkami tvoriacimi koncovú cenu elektriny alebo plynu podľa príslušných rozhodnutí úradu. Inými slovami, pri medziročnej úprave preddavkových platieb musí dodávateľ vychádzať z očakávanej medziročnej zmeny koncovej, teda integrovanej jednotkovej ceny ako takej vo vzťahu k spotrebe v predchádzajúcom roku alebo vo vzťahu k zmenenej očakávanej spotrebe.