Úrad zároveň prináša porovnanie vyplatených kompenzačných platieb odberateľom (elektrina, plyn, teplo, voda) v rokoch 2017 – 2020.
ÚRSO zverejnil Správu o plnení štandardov kvality za rok 2020 Zobraziť galériu

Čo sú štandardy kvality

ÚRSO hodnotil v zmysle platnej legislatívy úroveň dodržiavania štandardov kvality regulovanými subjektami v roku 2020 v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva, tepelnej energetiky a vodárenstva.

Štandardy kvality slúžia na ochranu koncových odberateľov. Je to súbor pravidiel a postupov, ktoré musia dodávatelia energií a vody dodržiavať, aby odberateľ za cenu, ktorú platí, dostával aj primeranú kvalitu.

Dôvodom pre zavedenie takejto regulácie kvality bolo riziko, že by dodávatelia, či prevádzkovatelia sústav a sietí, mohli zneužiť svoje dominantné postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na dodávku elektriny, plynu, tepla a vody odkázaný.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Odberatelia sú, pochopiteľne, veľmi senzitívni voči všetkým aspektom kvality služieb v oblasti energetiky, citlivo vnímajú rýchlosť, akou sú napĺňané ich požiadavky a potreby tzv. komerčnej kvality a tiež spoľahlivosť, čiže kontinuitu dodávok. Kvalitu služieb a dodávok v tejto oblasti preto považujeme za mimoriadne dôležitý faktor.“

Viac informácií o štandardoch kvality nájdete tu:

Štandardy kvality za rok 2020

Na základe analýzy predložených vyhodnotení a dosiahnutých výsledkov za rok 2020, môže ÚRSO konštatovať, že regulované subjekty venovali, pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, dostatočnú pozornosť nielen dodržiavaniu, sledovaniu a vyhodnocovaniu štandardov kvality, ale aj zodpovedne pristupovali k predkladaniu vyhodnotení úradu.

Kompletnú Správu o plnení štandardov kvality za rok 2020 nájdete tu:

Porovnanie vyplatených kompenzačných platieb

Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, ÚRSO zasiahne a dodávateľ je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu.

ÚRSO vyhodnotil štandardy kvality, ktoré predložili regulované subjekty úradu za rok 2020 a v tejto súvislosti porovnal objem vyplatených kompenzačných platieb odberateľom podľa jednotlivých odvetví regulovaných subjektov v rokoch 2017 - 2020.

 

Regulovaná činnosť

Vyplatené kompenzačné platby

 

rok 2018

rok 2019

rok 2020

Elektroenergetika

Prenos elektriny

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Distribúcia elektriny

576 583,18 €

445 404,77 €

311 841,31 €

Dodávka elektriny

37 830,21 €

35 620,81 €

14 648,00 €

Spolu

614 413,39 €

481 025,58 €

326 489,31 €

Plynárenstvo

Uskladňovanie plynu

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Preprava plynu

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Distribúcia plynu

3 455,00 €

340,00 €

8 720,00 €

Dodávka plynu

16 954,75 €

33 314,58 €

12 114,80 €

Spolu

20 409,75 €

33 654,58 €

20 834,80 €

Tepelná energetika

Dodávka tepla

2 008,03 €

30 532,08 €

20 170,64 €

Spolu

2 008,03 €

30 532,08 €

20 170,64 €

Vodárenstvo

Dodávka pitnej vody

322,33 €

12,60 €

128,29 €

Odvádzanie odpadovej vody

127,79 €

34,78 €

60,90 €

Spolu

450,12 €

47,38 €

189,19 €