Od 1. januára 2022 sa ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu znižujú priemerne o - 1,3 %, prevažne z dôvodu zníženia výšky primeraného zisku pre SPP – distribúcia, a.s.
ÚRSO zároveň môže potvrdiť svoje predpoklady, že v budúcom roku sa regulované ceny plynu dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020 - domácnosti, ktoré vykurujú plynom, v roku 2022 po úprave distribučných taríf, priemerne mesačne zaplatia viac od 9,43 eura do 18,69 eura v závislosti od spotreby plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, si mesačne priplatia približne 45 centov (viac v modelovom príklade).
ÚRSO znižuje ceny za distribúciu plynu a tým pre slovenské domácnosti zmierňuje úroveň celkového zvýšenia ceny plynu (pozrite si finálne dopady na domácnosti v modelovom príklade) Zobraziť galériu
Cena za distribúciu

Úrad aktuálne vydal cenové rozhodnutie pre SPP – distribúcia, a.s. ako dominantného prevádzkovateľa distribučnej siete a určil mu nové tarify, ktoré bude uplatňovať za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre tarifné skupiny, do ktorých sú zaradení zraniteľní odberatelia plynu (domácnosti a malé podniky) aj priemyselní odberatelia plynu.

Úrad už druhý rok po sebe rozhodol o znížení ceny za distribúciu plynu pre odberateľov plynu, vzhľadom na zmeny hodnôt ekonomických parametrov, v tomto roku predovšetkým zníženie výšky primeraného zisku, ktoré vstupujú do výpočtu priemernej ceny za distribúciu plynu. Úrad tak umožnil v rámci svojich regulačných nástrojov čiastočne korigovať dramatický nárast cien plynu na svetových burzách.

Priemerné zníženie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre všetkých odberateľov plynu je tak na úrovni - 1,3 %. (od 1.1.2022), čo predstavuje celkové znížene povolených príjmov distribúcie o 5,4 mil. Eur na ročnej báze. Pre zraniteľných odberateľov predstavuje medziročné zníženie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu úroveň - 1,52 %, pre priemyselných odberateľov je pokles na úrovni - 1,15 %.


Cena za prepravu plynu

Úrad zároveň rozhodol o regulovanej cene za prepravu plynu na rok 2022. Úrad upravil cenové rozhodnutia s cenami za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre vstupno/výstupné body prepravnej siete, ktoré sa využívajú pre tranzit plynu ako aj pre domácu prepravu plynu. Tarify pre domáci bod sa zvýšili o 0,7 %. Preprava plynu má podiel na koncovej cene za dodávku plynu pre domácnosti približne 6,8 %, vplyv zmeny taríf na domácu prepravu plynu v koncových cenách za dodávku plynu pre domácnosti je zanedbateľný.


Finálny dopad na domácnosti

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Na základe vydaných rozhodnutí úrad prepočítal dopady na domácnosti a môže potvrdiť svoje predpoklady - regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie COVID-19, kedy ceny dramaticky klesli oproti roku 2020, pričom v súčasnosti čelíme nárastom cien energií najmä z dôvodu oživenia ekonomiky. Preto úrad zahrnul do modelového príkladu aj porovnanie s rokom 2020.“

Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, v roku 2022 po úprave distribučných taríf priemerne mesačne zaplatia viac od 9,43 eura do 18,69 eura v závislosti od spotreby plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, zaplatia viac o približne 45 centov (viac v modelovom príklade).


Modelový príklad:

plyn_modelovy priklad

Konkrétne dopady na odberateľov závisia od viacero faktorov, najmä od veľkosti a priebehu spotreby plynu, zvolenej sadzby dodávky a distribúcie, a pod. Úrad zároveň upozorňuje odberateľov, že stanovuje maximálne ceny za dodávku plynu. Odberatelia môžu stále žiadať svojich dodávateľov o zľavu, prípadne zmeniť dodávateľa.