Cena za dodávku tvorí v koncovej cene plynu približne 61%. Ďalšie zložky koncovej ceny plynu - cena za distribúciu a cena za prepravu (spolu zvyšných 39%) budú známe po ukončení právoplatných cenových rozhodnutí do konca tohto roka.
ÚRSO: Zmena maximálnych cien za dodávku plynu pre domácnosti na rok 2022 - domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie zaplatia celkovo mesačne viac o 46 centov (viac v modelovom príklade) Zobraziť galériu
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad starostlivo skúmal tohtoročné cenové podklady od dodávateľov plynu v kontexte dramatického vývoja na trhu s energiami v Európe. Vplyv enormných nárastov trhových cien plynu na burzách za posledné mesiace tohto roka úrad minimalizoval spriemerovaním trhových cien plynu za posledných dvanásť mesiacov, v zmysle platnej metodiky regulácie. Úrad tak zabezpečuje stabilitu regulovaných cien pre zraniteľných odberateľov a dáva priestor aj pre dodávateľov plynu na lepšie riadenie rizika pri nákupe pre regulovaných zákazníkov.“

Na základe aktuálne ukončených cenových konaní na dodávku plynu je možné konštatovať, že regulované ceny plynu v roku 2022 sa dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie COVID-19, kedy ceny dramaticky klesli oproti roku 2020, pričom v súčasnosti čelíme nárastom cien energií najmä z dôvodu oživenia ekonomiky. Preto úrad zahrnul do modelového príkladu aj porovnanie s rokom 2020.

Nárast cien za dodávku plynu v roku 2022 závisí od zaradenia odberateľa plynu do tarifnej skupiny podľa množstva odobratého plynu. Vplyv trhových cien plynu sa prejaví vo zvýšení maximálnej sadzby za odobratý plyn, ktorá primárne súvisí s cenou komodity na trhu s plynom, preto sa rast cien za dodávku plynu prejaví predovšetkým u odberateľov plynu s vyššou spotrebou.

Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, by mohli v roku 2022 priemerne mesačne zaplatiť viac od 9,66 eura do 19,18 eura v závislosti od spotreby plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, zaplatia viac o približne 46 centov (viac v modelovom príklade).

Úrad vypočítal modelový príklad so zmenou priemerných mesačných nákladov za dodávku plynu v roku 2022 v porovnaní s rokmi 2021 aj 2020 u troch najväčších dodávateľov plynu, ktorých trhový podiel pri dodávke plynu domácnostiam je sumárne vyše 80 %. Účinnosť cien za dodávku plynu bude plošne uplatnená od 1. januára 2022.

Modelový príklad

modelovy priklad_plyn

Uvedené mesačné náklady sú modelové, vychádzajú z predpokladaných koncových cien za dodávku plynu podľa ukončených cenových konaní s dodávateľmi plynu a aktuálnych cenových rozhodnutí pre dodávateľov plynu na rok 2022. Výšku nákladov v modelovom príklade zatiaľ neovplyvňujú ceny za distribúciu a prepravu plynu, lebo tieto cenové konania ešte nie sú ukončené. O ich výsledku bude úrad informovať po ich ukončení.

Úrad zároveň upozorňuje odberateľov, že stanovuje maximálne ceny za dodávku plynu. Odberatelia môžu stále žiadať svojich dodávateľov o zľavu, prípadne zmeniť dodávateľa.