Úrad vydal predbežné opatrenie, ktoré má za cieľ zabrániť prevodom elektriny nakoľko existuje dôvodná obava, že dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s.r.o. si nesplní svoje povinnosti alebo ich plnenie zmarí. Úrad takto využíva svoje nové kompetencie a týmto bezprecedentným spôsobom aktívne rieši aktuálne problémy odberateľov elektriny spoločnosti A. En. Slovensko s. r. o, ktorá dňa 03.05.2022 stratí spôsobilosť dodávať im elektrinu.
ÚRSO zakázal spoločnosti A. En. Slovensko s. r. o.  špekulácie so záväzkami voči svojim zákazníkom Zobraziť galériu
Úrad sa takto rozhodol konať z vlastného podnetu ešte pred okamihom, kedy dodávateľ elektriny A. En. Slovensko s. r. o. stratí spôsobilosť dodávať elektrinu svojim zákazníkom.

Úrad totiž získal informácie od prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, že dňom 03. 05. 2022 dôjde k začatiu dodávky poslednej inštancie do špecifikovaných odberných miest, do ktorých dodáva elektrinu dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s. r. o.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Už 26.04.2022 sme preto vydali predbežné opatrenie, ktorým sa snažíme v súlade s novými legislatívnymi kompetenciami iniciatívne predísť tomu, aby sa na Slovensku zopakovala situácia so spoločnosťou SLOVAKIA ENERGY, ktorá minulý rok odišla z trhu a zanechala za sebou spúšť. Je to na slovenskom trhu s energiami niečo úplne nové, som rád, že ÚRSO môže takto aktívne pomôcť odberateľom, ktorí sa dostali do núdze.“

V praxi tak úrad predbežným opatrením okrem iného zakázal dodávateľovi elektriny A. En. Slovensko s. r. o. vykonať akýkoľvek iný prevod elektriny okrem dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny voči ktorým má tento dodávateľ svoje záväzky a rovnako zakázal zaťažovať elektrinu právami tretích osôb.

Uvedené predbežné opatrenie má za cieľ zabrániť prevodom elektriny a zmareniu účelu samotného konania vo veci uloženia povinnosti dodávateľovi elektriny A.En. Slovensko s.r.o., ponúknuť elektrinu dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu a za podmienok podľa § 18 ods. 14 zákona o energetike, nakoľko existuje dôvodná obava, že dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s.r.o. povinnosť ponúknuť elektrinu dodávateľovi poslednej inštancie podľa uvedeného ustanovenia zákona o energetike nesplní alebo jej splnenie zmarí.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Pozitívny reálny efekt vydaného predbežného opatrenia bude závisieť od toho, či má dodávateľ likvidne obchodné pozície, na ktoré sa predbežné opatrenie všeobecne vzťahuje. Toto bude úrad skúmať v ďalších krokoch a s ohľadom na to prijme ďalšie opatrenia na ochranu odberateľov“.

Celé predbežné opatrenie ÚRSO voči spoločnosti A.En. Slovensko s.r.o nájdete tu: