Úrad v tejto súvislosti dáva verejnosti možnosť, v termíne od 01.03.2024 do 14.03.2024, zasielať na úrad svoje podnety a návrhy.
Ilustračný obrázok päsť ukazuje na váhu spravodlivosti Zobraziť galériu

Úrad oznamuje, že začal legislatívny proces prípravy vyhlášok zverejnením predbežnej informácie na portáli Slov-Lex, kde nájdete aj podrobné informácie k:

  • návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny,

             link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/48

  • návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z.,

             link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/49

  • návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.,

            link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/50

  • návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z.

            link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/51

Úrad zároveň dáva verejnosti možnosť zapojiť sa v termíne od 01.03.2024 do 14.03.2024 do prípravy právnych predpisov formou zasielania podnetov, či návrhov na e-mailovú adresu: standardy_kvality@urso.gov.sk