Úrad na základe svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o regulácii") a z nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) vykonal kontrolu správnosti údajov zadávaných účastníkmi trhu v ich registračnom profile v CEREMP (Central European Register for Market Participants - centralizovaný európsky register účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou) a zistil, že v mnohých prípadoch sa zadané údaje nezhodujú so skutočnosťou, čo je v rozpore s článkom 9 ods. 5 REMIT.
businessman-g88f5c9410_1280 Zobraziť galériu

Podľa kapitoly 7.8 usmernenia ACER (ACER Guidance (6th edition) v prípade, že zmena v rámci povinných informácií obsiahnutých v registračnom formulári CEREMP (t. j. všetky požadované údaje o spoločnosti vrátane ovládajúcich osôb, vlastníckych štruktúr/majetkových prepojení, ďalej subjektu, prostredníctvom ktorého účastník trhu oznamuje svoje transakcie na veľkoobchodnom trhu agentúre ACER (tzv. RRM), atď.) nie je vykonaná a oznámená bezodkladne, registrácia sa považuje za neúplnú. Neaktualizovaný registračný formulár účastníka trhu môže predstavovať porušenie článku 9 nariadenia REMIT.

Preto úrad v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z REMIT vyzýva účastníkov trhu, aby si skontrolovali a bezodkladne aktualizovali všetky zadané údaje v ich registračných profiloch v CEREMP, ktorý je dostupný na webovom sídle úradu.

V opačnom prípade môže úrad v zmysle § 36 Zákona o regulácii pristúpiť k presadzovaniu nariadenia REMIT udelením pokuty účastníkovi trhu za nesplnenie si jeho povinnosti.