Úradom regulované sieťové poplatky (tarifa za distribúciu a prenos elektriny, tarifa za prevádzkovanie systému, a tarifa za systémové služby) tvoria viac ako polovicu celkovej ceny elektriny pre domácnosti a podniky (zvyšok tvorí silová elektrina). Pre rok 2022 dochádza k celkovému zníženiu týchto poplatkov v rozmedzí od - 4 % pre domácnosti a podnikateľov pripojených na nízkom napätí až po vyše - 23 % pre veľkých priemyselných odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí.
electricity-gae2142365_1280 Zobraziť galériu
Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS)

TPS sa pre rok 2022 výrazne znižuje. Kľúčovými faktormi sú implementácia tzv. prolongácie podpory pre výrobcov OZE, dotácia zo štátneho rozpočtu a zníženie doplatkov na podporu OZE vplyvom vysokých výkupných cien elektriny.

Na základe novely zákona č. 309/2009 Z.z. úrad upravil garantované výkupné ceny pre vyše 460 zdrojov OZE a predĺžil im obdobie podpory o 5 rokov. Výsledkom je zníženie nákladov na podporu o cca 70 miliónov eur na ročnej báze.

Zároveň Ministerstvo hospodárstva SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR rozhodlo o poskytnutí štátnej dotácie do systému TPS vo výške 40 miliónov Eur na rok 2022 na podporu zníženia TPS pre priemyselných odberateľov elektriny.

V neposlednom rade očakávané vysoké trhové ceny elektriny prispeli k zníženiu doplatkov na podporu OZE a KVET v roku 2022. Uvedené faktory umožnili znížiť TPS pre odberateľov elektriny na Slovensku o takmer 8 Eur/MWh (o - 33 %) v porovnaní s rokom 2021 a to na úroveň 15,90 Eur/MWh.

Zároveň boli vytvorené samostatné sadzby TPS pre tri pásma spotreby elektriny, s aplikáciou princípu zníženia sadzieb TPS v nadväznosti na rastúci objem spotreby elektriny, tzv. pásmová TPS. Týka sa to predovšetkým cca 1600 najväčších odberných miest na Slovensku, pre ktoré sú stanovené znížené sadzby TPS až do výšky individuálnych sadzieb TPS v nadväznosti na poskytnutú dotáciu MH SR zo štátneho rozpočtu. Úrad tak implementoval systémový prístup k diferenciácií sadzieb TPS avizovaný v priebehu roka 2021.

Vzhľadom na vysokú neistotu ohľadne vývoja na trhoch energií v EÚ a korešpondujúcej vysokej volatilite trhových cien, bude úrad naďalej pozorne monitorovať vývoj nákladov a výnosov v systéme TPS v priebehu roka 2022.


Distribúcia elektriny

Povolené výnosy z distribúcie elektriny, bez vplyvu strát, sa rozhodnutím úradu pre rok 2022 znižujú o vyše 24 mil. Eur (o - 4,6 %) oproti roku 2021, najmä vplyvom zníženia primeraného zisku a zahrnutia časti výnosov z dodávky jalovej energie a prekročenia účinníka do regulovaných výnosov.

Na druhej strane narástli náklady na straty v distribúcii, o vyše 53 miliónov eur, z dôvodu zvýšenia ceny silovej elektriny potrebnej na pokrytie strát v distribúcií. Miera fyzických strát v distribúcii sa znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, čo čiastočne zmiernilo nárast nákladov na straty v distribúcii.

Úrad zároveň od budúceho roku zaviedol viaceré kľúčové zmeny v cenách distribúcie s cieľom podporiť optimalizáciu nákladov na elektrinu a rozvoj nových riešení pre odberateľov:
 
a) cena za pripojenie pre výrobcov elektriny sa znížila o 50 % na úroveň ceny za pripojenie pre odberateľov elektriny,
b) cena za prístup do distribúcie pre výrobcov elektriny, tzv. G-komponent, sa od budúceho roka tiež znižuje o polovicu,
c) úprava a doplnenie niektorých distribučných taríf na umožnenie nabíjania elektromobilov.

Tieto opatrenia majú za cieľ uľahčiť rozvoj tzv. decentralizovanej výroby elektriny a ďalších nových technológií, ako napríklad skladovanie elektriny, a tak umožniť odberateľom lepšie optimalizovať náklady na elektrinu. V kontexte súčasných dramatických nárastov trhových cien energií je zabezpečenie efektívnych a ekologických zdrojov energie blízko samotnej spotreby elektriny jeden z kľúčových nástrojov na minimalizáciu negatívnych dopadov nárastu trhových cien. Úrad tak zároveň uľahčil aj rozvoj elektro-mobility a inovatívnych riešení na Slovensku.


Prenos elektriny

Povolené výnosy z prenosu elektriny, bez vplyvu strát, úrad znížil o 4,5 milióna eur (o - 3,5 %) oproti roku 2021, najmä vplyvom zníženia primeraného zisku a zvýšenia výnosov z cezhraničných prenosov. Na druhej strane narástli náklady na straty v prenose o vyše 14,5 milióna eur z dôvodu zvýšenia ceny silovej elektriny potrebnej na pokrytie strát v prenose. Miera fyzických strát v prenose sa znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, čo čiastočne zmiernilo nárast nákladov na straty v prenose.


Systémové služby

Výška tarify za systémové služby (TSS) vplyvom viacerých faktorov mierne klesla, o cca - 0,2% oproti roku 2021, na výšku 6,2976 Eur/MWh.

Na jednej strane klesli náklady na dispečerskú činnosť, na strane druhej narástli náklady na podporné služby, najmä vplyvom narastajúcich cien elektriny na krátkodobom trhu a ich dopadu na ceny podporných služieb.

Vzhľadom na vysoké ceny elektriny a neistotu ohľadne ich dopadu na disponibilitu a náklady podporných služieb, úrad požiadal SEPS, a.s. o zvýšený dôraz pri monitoringu a vyhodnocovaní vývoja na trhu podporných služieb v SR, s cieľom zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy.


Dopad zmien regulovaných sieťových poplatkov na odberateľov elektriny (modelový príklad)

Na základe ukončených cenových konaní úrad pripravil prehľad dopadov zmien regulovaných sieťových poplatkov na modelovom príklade odberateľov elektriny pripojených na rôzne napäťové úrovne distribučnej sústavy.
Pre rok 2022 dochádza k celkovému zníženiu týchto poplatkov v rozmedzí od - 4 % pre domácnosti a podnikateľov pripojených na nízkom napätí až po vyše - 23 % pre veľkých priemyselných odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí. Pokles regulovaných sieťových poplatkov tak čiastočne zmierni nárast cien za dodávku elektriny, najmä pre neregulovaných odberateľov - podnikateľov a inštitúcie nakupujúce elektrinu na voľnom trhu pri súčasných extrémne vysokých trhových cenách elektriny.


TAB_sietove poplatky

Konkrétne dopady na odberateľov budú závisieť od viacerých faktorov, najmä od objemu a charakteru ich spotreby elektriny, miesta a veľkosti pripojenia do distribučnej sústavy, priznaných sadzieb a taríf, a pod.