Úrad preskúmal ako dodávatelia elektriny dodržiavajú svoje nové povinnosti vyplývajúce zo zmien primárnej energetickej legislatívy platných od 01.10.2022 v súvislosti s uplatňovaním dynamických cien elektriny, ktoré sú účinným nástrojom šetrenia nákladov pre spotrebiteľov. Úrad zistil, že veľká skupina dodávateľov aktívne ponúka dynamické ceny pre odberateľov elektriny, ktorými sú prevažne podnikateľské subjekty. Široká ponuka dynamických cien elektriny je podporená aj pomerne rozsiahlym zavádzaním inteligentných meracích systémov v SR.
industry-3087398_1280 Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Jedna z kľúčových tém pre úrad je umožniť slovenským odberateľom elektriny aktívne riadenie vlastnej spotreby elektriny. Uplatňovanie dynamickej ceny elektriny ponúka pre aktívnych odberateľov možnosť dosiahnuť úspory vďaka zmene vlastnej spotreby, resp. jej prispôsobenia stanoveným cenám pre konkrétne časové úseky dňa. A zavádzanie inteligentných meracích systémov spolu s rozvojom využívania fotovoltaiky umožní odberateľom elektriny optimalizovať svoje náklady na elektrinu. Zároveň platí, že dynamické ceny elektriny nemusia byť vhodné pre všetkých odberateľov a preto odporúčame dôsledne zvážiť ich výhody a nevýhody.“

Od 01.10.2022 platia pre dodávateľov elektriny v SR nové povinnosti v oblasti uplatňovania dynamických cien elektriny a s tým spojenými informačnými povinnosťami. Úrad si v tejto súvislosti vyžiadal údaje od 135 aktívnych dodávateľov elektriny a spracoval správu o výsledku sledovania vývoja trhu so zmluvami o dodávke elektriny a zmluvami o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny za obdobie roku 2022 a prvého polroku 2023.

Na základe vyžiadaných údajov od dodávateľov elektriny a prieskumu práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou vyplývajúcich z primárnej energetickej legislatívy sme zistili, že štyria najväčší dodávatelia elektriny v SR (dodávajú elektrinu do viac ako 100 000 odberných miest a majú v portfóliu 75 % všetkých odberateľov elektriny v SR) si svoje informačné povinnosti voči svojim existujúcim ako aj potenciálnym odberateľom riadne plnia.

Úrad vo svojom prieskume zároveň zistil, že viacerí menší dodávatelia musia k svojim novým zákonným povinnostiam pristúpiť zodpovednejšie – to sa týka najmä ich povinnosti  informovať svojho koncového odberateľa elektriny na svojom webovom sídle o možnosti uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny, o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením takejto zmluvy, či o nevyhnutnosti inštalácie inteligentného meracieho systému a nákladoch na jeho inštaláciu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Vzhľadom k tomu, že nové povinnosti pre dodávateľov elektriny v oblasti uplatňovania dynamických cien elektriny a s tým spojenými informačnými povinnosťami boli ustanovené v primárnej energetickej legislatíve len od 01. 10. 2022, zistený skutkový stav považujem za dobrý výsledok. Predpokladáme, že postupom času sa ponuka dynamických cien rozšíri aj u ostatných  dodávateľov.“    

Celý materiál „Správa o výsledku sledovania vývoja trhu so zmluvami o dodávke elektriny a zmluvami o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny“ nájdete tu (pdf):  
Sprava_dynamicke_ceny_elektriny_11_2023