ÚRSO ukončil verejnú konzultáciu v súvislosti s plánom novelizovať spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov v návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, viď link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/79
ÚRSO upraví stanovenie referenčného obdobia pre elektrinu na druhý a tretí kvartál roka - úrad zároveň prináša prvé odhady cien na rok 2024 Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Už máme spracované hlavné závery verejnej konzultácie. Našim cieľom bolo otvoriť širokú verejnú odbornú diskusiu nad rámec medzirezortného pripomienkového konania o zásadných zmenách, ktoré ÚRSO pripravuje a ktoré zároveň presahujú dnes platné zákony o regulácii. Prijaté pripomienky od odbornej verejnosti sme spracovali pri príprave príslušnej cenovej vyhlášky úradu, ako aj pri príprave legislatívnych návrhov na posilnenie práv spotrebiteľov energií a umožnenie väčšej konkurencie na trhu dodávky elektriny a plynu. Ďakujeme všetkým, ktorí poslali svoje námety a pripomienky.“

 

Hlavné závery z verejnej konzultácie v rámci prebiehajúcej novelizácie cenovej vyhlášky:

  • Maximálna regulovaná cena za dodávku elektriny bude stanovená samostatne pre domácnosti a pre zraniteľných odberateľov mimo domácností, pričom dodávatelia budú mať možnosť stanoviť samostatné regulované cenníky aj pre jednotlivé odberateľské skupiny. V záujme zníženia administratívnej záťaže úrad umožní regulovaným subjektom požiadať o maximálne ceny pre jednotlivé skupiny zraniteľných odberateľov v jednom konaní v zmysle platnej legislatívy,
  • Rozhodujúce obdobie pre určenie referenčnej ceny elektriny pre účely stanovenia maximálnej ceny za dodávku elektriny na rok 2024 bude stanovené na 2. a 3. kvartál 2023 s cieľom rozložiť trhové riziko pri nákupe elektriny a umožniť dodávateľom predkladať cenové návrhy na ďalší kalendárny rok s dostatočným predstihom,
  • Hodnota rozdielu viacpásmových sadzieb (medzi vysokou a nízkou tarifou) bude stanovená v minimálnej výške 20 %. Cieľom je umožniť tým odberateľom, ktorí majú záujem a možnosť zmeny svojho odberateľského diagramu, usporiť na nákladoch na elektrinu. Pre ostatných odberateľov bude naďalej zachovaná existujúca štruktúra sadzieb.

Vyhodnotenie ďalších tém verejnej konzultácie bude úrad priebežne zverejňovať.

ÚRSO zároveň upozorňuje na možné dopady súčasného vývoja na trhoch s energiami na ceny za dodávku elektriny a plynu pre domácnosti a ďalších zraniteľných odberateľov. Napriek značnému poklesu trhových cien elektriny a zemného plynu v posledných mesiacoch sú totiž súčasné trhové ceny energií naďalej oveľa vyššie ako platné ceny za dodávku elektriny a plynu pre domácnosti a mnohých zraniteľných odberateľov mimo domácností.

Napríklad, úroveň trhových cien ročných forwardov elektriny na rok 2024 sa pohybuje v rozmedzí cca 140-190 Eur/MWh za posledný mesiac. To je približne 2,5 až 3 násobok súčasnej ceny elektriny - komodity (61,20 Eur/MWh), ktorá bola sprístupnená domácnostiam na  základe všeobecno-hospodárskeho záujmu schváleného vládou SR pre rok 2023.

V prípade plynu, vládou SR zastropovaná cena za dodávku plynu pre domácnosti a vybrané skupiny zraniteľných odberateľov je približne o polovicu nižšia ako úroveň trhových cien ročných forwardov zemného plynu na rok 2024 za posledný mesiac, cca 50 až 60 Eur/MWh.

Uvedené úrovne trhových cien elektriny a plynu sú zároveň nižšie ako cenové stropy stanovené vládou SR (199 Eur/MWh elektrina a 99 Eur/MWh plyn) pre účely kompenzačných schém pre malých a stredných odberateľov energií.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá mimoriadnych opatrení vlády SR na budúci rok, ako napríklad podmienky sprístupnenia zlacnenej elektriny z Memoranda s SE a.s. cieľovým skupinám odberateľov aj pre rok 2024. V prípade ak zlacnená elektrina z Memoranda s SE a.s. bude sprístupnená neskôr ako dodávatelia nakúpia elektrinu pre svojich zraniteľných odberateľov za trhové ceny, hrozí riziko vysokých kompenzácií zo strany štátu pri súčasných úrovniach trhových cien elektriny.“

Úrad zároveň upozorňuje, že trhové ceny energií sú naďalej veľmi volatilné a nepredvídateľné.