Úrad reaguje na zasielanie dohôd o ukončení zmluvy na združenú dodávku plynu za ceny regulované úradom dodávateľom Energie2, a.s.

ÚRSO v posledných dňoch zaznamenal viaceré podnety na dodávateľa - spoločnosť Energie2, ktorý svojich odberateľov plynu vyzýva k tomu, aby podpísali dohodu a ukončili zmluvu o združenej dodávke zemného plynu s týmto dodávateľom. Dodávateľ Energie2, a.s. argumentuje tým, že ide o postup vychádzajúci z vyhlásení Ministerstva hospodárstva SR, na základe ktorého sa odberatelia pri prepise zmluvy k inému dodávateľovi (konkrétne k SPP a.s., ZSE Energia, a.s. a VSE, a.s.) dostanú k lepším a nižším cenám ako by im dodával ich súčasný dodávateľ.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad považuje informáciu zasielanú dodávateľom Energie2, a.s. s za klamlivú a neúplnú. Informácia môže pôsobiť na odberateľa nátlakovo, vzhľadom na vyjadrenie konkrétneho dátumu 31.08.2022 na uskutočnenie zmeny a upozornenia, že ak odberateľ zmenu neuskutoční, bude musieť platiť za plyn zvýšenú cenu bez možnosti skoršej výpovede.“

Úrad zdôrazňuje, že odberatelia plynu v domácnosti majú garantovanú regulovanú cenu za dodávku plynu v zmysle platnej legislatívy do konca kalendárneho roka. Odberateľ má platnú a účinnú zmluvu na dodávku plynu dovtedy, kým zmluvu neukončí jedným zo spôsobov uvedených v zmluve, resp. upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Úrad zdôrazňuje, že cena za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov v roku 2023 bude vzhľadom na vývoj na trhu s energiami vyššia, avšak záleží od cenového návrhu dodávateľa plynu a následne od schváleného cenového rozhodnutia jednotlivým dodávateľom, aká cena za dodávku plynu bude nakoniec platná pre odberateľov v domácnosti, ktorí podľa zákona o regulácii patria medzi zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou za dodávku plynu. Rozhodujúcim faktorom bude aj prijatie avizovaných vládnych mimoriadnych opatrení v oblasti stabilizácie cien energií.

Ako na takéto výzvy reagovať

Úrad odberateľom odporúča, aby si uvedenú zmenu dodávateľa dobre premysleli a nenechali sa tlačiť do úkonov, ktoré urobiť nechcú a najmä aby bezhlavo neuzatvárali ponúknutú dohodu bez toho, aby mali uzavretú zmluvu s novým dodávateľom. Ak by odberateľ odoberal plyn bez toho, aby mal uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o dodávke, išlo by o neoprávnený odber.

Ku koncu roka je dodávateľ povinný zverejniť na svojej web stránke schválené cenové rozhodnutie úradu s maximálnymi cenami za dodávku plynu a cenník za dodávku plynu, na základe ktorého sa odberateľ vie rozhodnúť, či zostane u svojho dodávateľa aj počas ďalšieho obdobia alebo ukončí zmluvu z dôvodu zmeny ceny (odporúčame preštudovať si Obchodné podmienky v časti ukončenia zmluvy).

 

Čo robiť, ak už odberateľ takúto dohodu podpísal

Odberateľom, ktorí podpísali dohodu o ukončení zmluvy o združenej dodávke zemného plynu za cenu regulovanú úradom a zároveň nemajú k dátumu jej účinnosti (čo je podľa návrhu dohody neurčito vyjadrený „najbližší možný termín“) zabezpečenú dodávku plynu od iného dodávateľa odporúčame osloviť dodávateľa Energie2, a.s. a dohodnúť sa na riešení jeho situácie. Odberateľ by ostal bez zmluvy, čiže by neoprávnene odoberal plyn.

 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „V každom prípade sa odberateľ musí najskôr s požiadavkou späťvzatia, zrušenia resp. úpravy účinnosti dohody obrátiť na dodávateľa Energie2, a.s., nakoľko dohoda je zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom a o jej platnosti alebo neplatnosti môže rozhodnúť len všeobecný súd. Ak by odberateľ so svojou požiadavkou nebol u svojho dodávateľa úspešný, môže sa následne obrátiť na úrad.“

 

Viac informácii o reakcii ÚRSO Ombudsmana na zasielanie dohôd o ukončení zmluvy na združenú dodávku plynu za ceny regulované úradom dodávateľom Energie2, a.s. nájdete tu:
https://www.urso.gov.sk/111180-sk/urso-ombudsman-reaguje-na-zasielanie-dohod-o-ukonceni-zmluvy-na-zdruzenu-dodavku-plynu-za-ceny-regulovane-uradom-dodavatelom-energie2-as/​​​​​​​