Úrad momentálne pracuje na príprave návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a na príprave návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.
right-4926156_1280 Zobraziť galériu

Cieľom pripravovaných zmien bude ustanoviť pre cenovú reguláciu v oblasti výroby elektriny, prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny a pre cenovú reguláciu  v oblasti pripojenia do siete, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu:

  1. rozsah cenovej regulácie,
  2. spôsob vykonávania cenovej regulácie,
  3. postup a podmienky uplatňovania cien,
  4. rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,
  5. rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,
  6. spôsob určenia výšky primeraného zisku,
  7. podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny.

V elektroenergetike budú zmeny obsahovať aj úpravu nákladov, vrátane ceny elektriny vstupujúcej do výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov, ako aj do výpočtu ceny elektriny na krytie strát elektriny pri prenose elektriny a pri distribúcii elektriny a tiež úpravu výpočtu cien za pripojenie a prístup do sústav.

V plynárenstve budú zmeny obsahovať aj úpravu nákladov, vrátane ceny plynu vstupujúcej do výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov, ako aj do výpočtu ceny plynu na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti, ako aj úpravu výpočtu cien za prístup do siete.

Zmeny budú upravovať aj cenovú reguláciu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v súlade s platnou legislatívou SR a cenovú reguláciu dodávky plynu pre okruh zraniteľných odberateľov plynu podľa zákona o regulácii.

Úrad predpokladá účinnosť oboch nových vyhlášok od 01.07.2024.

O ďalšom postupe budeme verejnosť priebežne informovať.