Úrad informuje účastníkov trhu o dôležitých zmenách, ktoré vstupujú do platnosti v súvislosti so zverejnením revidovaného nariadenia (EÚ) REMIT v Úradnom vestníku EÚ. Ako reakcia na nové požiadavky boli do systému národného registra účastníkov trhu CEREMP vložené údajové polia pre notifikáciu algoritmického obchodovania a priameho elektronického prístupu, s cieľom umožniť účastníkom trhu splniť si svoje povinnosti.
ilustračný obrázok: vyhľadávanie na mobilnom telefóne Zobraziť galériu

Ustanovenia nariadenia REMIT nadobudnú účinnosť 7. mája 2024, a v tomto termíne musia mať dotknutí účastníci trhu splnené notifikačné povinnosti uvedené nižšie.

Na konci 1. časti registračného formulára účastníka trhu v CEREMP boli pridané nasledujúce voliteľné údajové polia:

  1. ☐ Notifikácia algoritmického obchodovania
    Upresnenie: „Týmto oznamujeme, že na organizovaných trhoch sa uskutočňuje algoritmické obchodovanie podľa článku 5a (2) nariadenia č. 1227/2011, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením č. 2024/1106.“
  2. ☐ Notifikácia priameho elektronického prístupu (DEA)
    Upresnenie: „Týmto oznamujeme, že na organizovaných trhoch je poskytovaný priamy elektronický prístup podľa článku 5a (3) nariadenia č. 1227/2011, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením č. 2024/1106, .“
  3. ☐ Notifikácia sub-delegácie DEA
    Upresnenie: „Ako poskytovateľ DEA umožňujem svojim klientom sub-delegovať prístup ich klientom.“

Uvedené informácie nebudú zobrazené vo verejnom európskom registri účastníkov trhu.