Úrad preverí, či Slovakia Energy postupuje pri aktuálnom vyúčtovaní voči svojím zákazníkom korektne. Ak sa ukáže že nie, úrad zasiahne a bude spoločnosť sankcionovať.
ÚRSO spustil kontrolu v regulovanom subjekte SLOVAKIA ENERGY Zobraziť galériu
ÚRSO naďalej intenzívne pracuje na riešení situácie bývalých zákazníkov Slovakia Energy. Včerajším dňom, t.j. 14.10.2021 začal úrad výkon kontroly v regulovanom subjekte SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava.

Predmetom kontroly je podľa Poverenia č. 126/2021: „kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, so zameraním najmä na plnenie povinností kontrolovaného subjektu pri ukončení zmlúv o združenej dodávke elektriny a plynu za roky 2020 a 2021."

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Zámerom kontroly je dohliadať a overiť si, či regulovaný subjekt Slovakia Energy pri zúčtovaní a vysporiadaní preddavkových platieb, záloh a vyúčtovania, postupuje voči odberateľom korektne a v súlade s platnými pravidlami a rozhodnutiami úradu. Ak sa ukáže že nie, úrad zasiahne a bude spoločnosť sankcionovať.“

ÚRSO môže v zmysle zákona udeliť v takomto prípade pokutu až do výšky 100 000 eur.