Úrad v priebehu novembra v zákonných lehotách vydal 28 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku plynu zraniteľným odberateľom pre dodávateľov plynu a 76 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre dodávateľov elektriny. Cenové konania za dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2024 sú v prípade najväčších dodávateľov elektriny (ZSE, SSE a VSE).
right-g951ac20ad_1280 Zobraziť galériu

Na základe vydaných cenových rozhodnutí úradom určená regulovaná cena dodávky plynu pre domácnosti v roku 2024 medziročne klesne v priemere o - 27 %, a v prípade zraniteľných odberateľov mimo domácnosti v priemere o - 40 %.

V prípade elektriny, regulovaná cena dodávky elektriny pre domácnosti bude stabilizovaná približne na úrovni roka 2023, keďže väčšina dodávateľov zohľadnila povinnosti im udelené rozhodnutím MHSR o všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ). Úrad však prerušil cenové konania pre troch veľkých dodávateľov elektriny (ZSE, SSE a VSE), keďže podľa úradu požadujú nárast cien elektriny pre domácnosti nad rámec povinností im udelených v rozhodnutí Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o VHZ zo dňa 20. októbra 2023. Úrad vyzval uvedených dodávateľov,  aby upravili svoje cenové návrhy v súlade sa rozhodnutím o VHZ.
 
V prípade zraniteľných odberateľov mimo domácnosti klesne úradom určená regulovaná cena za dodávku elektriny v roku 2024 na základe doposiaľ vydaných cenových rozhodnutí medziročne v priemere o - 71 %.

Predseda úradu Andrej Juris: „Úrad v cenových konaniach v maximálnej miere zohľadnil pokles burzových cien elektriny a plynu na základe platnej legislatívy, ktoré síce klesli v priebehu roka 2023, avšak sú naďalej oveľa vyššie ako cenové úrovne pred energetickou krízou. V roku 2023 mnohí odberatelia platia v skutočnosti ceny zastropované a kompenzované vládou SR, ktoré majú prednosť pred cenami stanovenými úradom. Preto  výsledný dopad na odberateľov elektriny a plynu budú mať prípadné opatrenia vlády SR na rok 2024. Úrad už od leta 2023 upozorňoval, že bez vládnych opatrení budú domácnosti v prípade plynu a vybraní zraniteľní odberatelia v prípade elektriny a plynu čeliť riziku vysokých cenových nárastov. Preto sme opakovane odporúčali vláde SR zaviesť opatrenia na zmiernenie dopadov pre tieto skupiny odberateľov.“

Zobrazenie regulovaných a vládou SR zastropovaných cien za dodávku plynu pre domácnosti:

Zobrazenie regulovaných a vládou SR zastropovaných cien za dodávku plynu pre domácnosti

Úrad zároveň upozorňuje, že dodávateľom elektriny alebo plynu nestanovuje pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorú dodávatelia nemôžu prekročiť. Úrad vyzýva dodávateľov, aby v rámci svojich možností v konkurenčnej súťaži ponúkali svojim odberateľom nižšiu cenu elektriny alebo plynu oproti maximálnej cene určenej úradom.

V záujme efektívneho využitia verejných financií na prípadné štátne kompenzácie úrad už v priebehu celého roka 2023 opakovane navrhoval upraviť podmienky výpočtu kompenzácií na základe parametra tzv. čistých nákladov, ktoré zohľadnia skutočné náklady dodávateľov na nákup energetických komodít.  Konkrétne legislatívne úpravy boli viackrát predložené na MHSR.