Nahlasovanie určených údajov o odberných miestach (OM), ako aj ich priebežná aktualizácia v prípade zmien, sú podľa pravidiel trhu s elektrinou úlohou všetkých dodávateľov elektriny, ktorí prevzali za dané odberné miesta zodpovednosť za odchýlku. Presnosť a aktuálnosť údajov o odberných miestach sú dôležité aj v kontexte implementácie opatrení, ktoré navrhuje Vláda SR s cieľom kompenzovať extrémny rast veľkoobchodných cien elektriny na koncových odberateľov v domácnostiach a mimo domácností v roku 2023.
lightbulb-g2ec859c2e_1280 Zobraziť galériu

Rámec pre poskytovanie údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou je daný v § 32 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Spresnenie je ďalej špecifikované v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s., ktorý schvaľuje ÚRSO. Rozsah údajov poskytovaných dodávateľom elektriny voči OKTE je vymenovaný v kapitole 2.3.6.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Správne a aktualizované informácie o odberných miestach sú kľúčové najmä v tejto dobe, kedy sa čoskoro začnú implementovať opatrenia pripravované vládou, ktorých cieľom má byť adresná podpora všetkých odberateľov, či domácností, iných cenovo regulovaných odberateľov, ale aj ostatných odberateľov z neregulovaného segmentu. Malo by byť prirodzenou snahou všetkých účastníkov trhu, aby korektnými dátami zvýšili mieru adresnosti podpory a predišli tak reklamáciám zo strany odberateľov, ktoré by v konečnom dôsledku znamenali administratívnu záťaž aj pre samotných dodávateľov, ktorí nahlásenie alebo aktualizáciu požadovaných dát o odberných miestach zanedbali.“

Úrad zdôrazňuje, že v informačných systémoch organizátora krátkodobého trhu s elektrinou je potrebné o každom OM vyplniť všetky požadované informácie, vrátane príznaku o type odberateľa na danom OM. V neposlednom rade úrad relevantným účastníkom trhu s elektrinou pripomína, že v prípade podozrení môže byť predmetom kontroly v regulovanom subjekte aj konanie resp. nekonanie v súlade s ustanoveniami vyhlášky o pravidlách trhu s elektrinou, pričom ak budú zistené nedostatky, v správnom konaní môže byť regulovanému subjektu uložená sankcia v súlade s ustanoveniami energetickej primárnej legislatívy.

V prípade otázok alebo potreby získania doplňujúcich informácií k nahlasovaniu a aktualizácii dát v systéme ISOM OKTE je potrebné, aby dodávateľ elektriny kontaktoval priamo OKTE.