Úrad upozorňuje, že napriek prijatým bezprecedentným opatreniam vlády SR, ktoré zásadne ochránili slovenské domácnosti pred extrémnym zdražením energií, stále hrozia na celom Slovensku významné nárasty cien tepla aj pre viaceré domácnosti, obdobne ako pre odberateľov v nebytových objektoch a priemyselných prevádzkach.
heating-g663c7df90_1280 Zobraziť galériu

ÚRSO v týchto dňoch zaznamenáva ohľadom cien tepla množstvo otázok a podnetov od domácností, majiteľov nebytových priestorov ako aj  podnikateľov, ktoré sa týkajú či už zálohových platieb alebo avizovaných finančných kompenzácií a zastropovania cien tepla zo strany vlády SR.

Aj keď problematika poskytovania kompenzácií odberateľom energií nespadá do zákonnej kompetencie ÚRSO (úrad ako regulátor primárne určuje maximálne regulované ceny tepla, nie zálohové platby ani kompenzácie či zastropovanie cien tepla), v záujme posilnenia ochrany odberateľov tepla na Slovensku úrad upozorňuje na to, že prijaté nariadenie vlády č. 464/2022 Z.z. o zastropovaní nárastu ceny tepla do výšky 20 Eur/MWh včítane DPH sa vzťahuje na dodávku tepla pre bytové objekty.  Dodávkou tepla koncovému odberateľovi v bytových objektoch sa rozumie dodávka tepla do objektu spotreby tepla, ktorým je bytový dom alebo rodinný dom, okrem dodávky tepla do nebytového priestoru v bytovom dome alebo rodinnom dome so samostatným odberným miestom. Na základe uvedeného nariadenia bežná domácnosť čelí v priemere zvýšeniu nákladov na teplo o necelých 10 Eur mesačne. Bez mimoriadnych opatrení vlády SR by to bolo 5-násobne viac.

Viac info tu: https://www.urso.gov.sk/urso-informuje-o-regulovanych-cenach-tepla-v-czt-systemoch-na-rok-2023-pozrite-si-tabulku-dopadov-na-naklady-domacnosti/

 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Z takto nastaveného rámca pomoci zo strany vlády SR vnímame, že domácnosti ako celok sú účinne ochránené pred zásadným nárastom ceny tepla. Avšak v prípade, ak je v bytovom dome viac ako polovica nebytových priestorov, môžu byť z vládnej pomoci vynechaní nielen majitelia drobných prevádzok v bytovom dome (ambulancie, malé prevádzky a pod.), ale aj samotné domácnosti, a môžu im tak v tomto roku hroziť značné nárasty nákladov za teplo. Bolo by vhodné upraviť podmienky poskytovania pomoci zo strany MHSR na zahrnutie aj takýchto špecifických prípadov domácností.“

 Úrad zároveň upozorňuje, že odberatelia tepla v nebytových a priemyselných objektoch nie sú adresátmi kompenzácií a zastropovania cien tepla opatreniami vlády SR. Jedná sa predovšetkým o administratívne a komerčné budovy, ale aj objekty slúžiace na verejné účely, ako sú školy, škôlky, zdravotnícke zariadenia, verejné inštitúcie, a podobne. Obdobne sa jedná aj o priemyselných odberateľov tepla napojených na systémy CZT, najmä v priemyselných parkoch.   

Predseda ÚRSO Andrej Juris:Uvedení odberatelia platia ceny tepla, ktoré nesmú prekročiť maximálne ceny tepla stanovené úradom. Vzhľadom na dramatický nárast cien palív, ako je zemný plyn, drevná štiepka, uhlie, vykurovací olej, a pod., z ktorých sa vyrába takmer všetko teplo v CZT systémoch v SR, vzrástli celkové náklady na výrobu a dodávku tepla v priemere dvojnásobne oproti roku 2022.

Na základe ukončených cenových konaní celkové variabilné náklady na obstaranie paliva pre účely výroby tepla vzrástli v priemere o viac ako 170 %, keďže teplárenské spoločnosti nakupujú zemný plyn a iné palivá na neregulovanom trhu s energiami. Na druhej strane, celkové fixné náklady na teplárenskú infraštruktúru vzrástli v priemere iba o cca 12 %, reflektujúc starostlivé posudzovanie oprávnenosti nákladov a limitovanie primeraného zisku regulovaných subjektov zo strany úradu. V lokalitách CZT s dodávkou tepla pre domácnosti bol medziročný nárast variabilných nákladov na dodávku tepla v priemere o 160 %, fixných nákladov o 9 %, a celková cena tepla vzrástla v priemere o 86 %.“

 

Zmeny nákladov na výrobu a dodávku tepla sú však veľmi rozdielne v rámci Slovenska. Každá lokalita s CZT systémom – takmer 800 lokalít zásobujúcich cca 1/3 obyvateľov SR – má vlastnú cenu zohľadňujúcu palivový mix na výrobu tepla, náklady na nákup paliva, náklady na teplárenskú infraštruktúru, objemy dodávok tepla, a podobne. Miera rozdielnosti zmien cien tepla v lokalitách CZT je indikovaná v nasledovnom grafe: 


 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Odberatelia v takmer 40 % zo všetkých lokalít CZT na Slovensku majú stabilné ceny tepla, prípadne zaznamenali ich zníženie v roku 2023. Okolo 70 % lokalít CZT má zvýšenie cien tepla v priemere do 75 %. Nárasty cien tepla nad 100 % sú v cca 30 % lokalít CZT na Slovensku. Vzhľadom na tento vývoj ako aj podnety od účastníkov trhu je na zváženie vytvorenie dodatočných kompenzačných schém pre špecifické skupiny odberateľov, ktoré majú problém zvládnuť enormný nárast nákladov na teplo v lokalitách s výrazným nárastom cien tepla.“

 

Úrad zároveň opätovne vyzýva dodávateľov tepla, aby prehodnotili preddavkové platby a použili solidárne opatrenia, a to sa týka aj odkladov vyúčtovania pomocou platobných kalendárov pre odberateľov, ktorí budú neúmerne postihnutí vysokými cenami tepla, a to najmä pre tých, ktorí sú prvýkrát zadlžení svojmu dodávateľovi.  Úrad zároveň preskúma skutočné náklady na nákup palív, najmä zemného plynu, u výrobcov tepla a v nadväznosti na zásadné zníženie trhových cien plynu pristúpi k ex-offo cenovým konaniam v prípadoch, kde bude možné premietnuť znížené náklady na palivá v regulovaných cenách tepla.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Považujeme za urgentne žiadúce, aby dodávatelia tepla zintenzívnili svoje úsilie pri informovaní a podpore svojich zákazníkov v súčasnej kríze, ktorá vznikla kvôli nárastu cien energií, o ich spotrebe tepla a možnostiach šetrenia, o dostupných podporných mechanizmoch a aby upravovali zálohové a fakturačné platby najmä pre nebytové objekty a priemyselných odberateľov na zohľadnenie aktuálnych hladín variabilných nákladov. Úrad bude pozorne sledovať vývoj nákladov na palivá a ďalších významných nákladových položiek a v prípade ich značného zníženia pristúpi k prehodnoteniu nastavených cien tepla.“