Úrad pokračuje v avizovanom procese prípravy návrhu koncepcie na ochranu odberateľov v domácnostiach pred energetickou chudobou, ktorý na jeseň predloží Vláde SR. Dôležitosť prípravy návrhu koncepcie podčiarkuje aj aktuálny nepriaznivý cenový vývoj na energetických komoditných trhoch. Vypracovanie kvalitného návrhu koncepcie vníma ÚRSO ako jeden z kľúčových predpokladov a nástrojov efektívnej ochrany spotrebiteľa v SR.

Úrad v tomto období finalizuje prípravu komplexnejšieho analytického materiálu, ktorého závery premietne aj do pripravovaného návrhu koncepcie na ochranu odberateľov pred energetickou chudobou. V priebehu septembra začne návrh koncepcie spolu s podkladovým analytickým materiálom konzultovať s ďalšími inštitúciami štátnej a verejnej správy, a to vrátane ministerstiev financií, ministerstva hospodárstva a ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí.

Návrh koncepcie zohľadňujúci konzultácie s ďalšími inštitúciami následne ÚRSO uvoľní na verejnú konzultáciu. Všetky vstupy z verejnej konzultácie vyhodnotí a primerane zapracuje. Takto sfinalizovaný návrh koncepcie v priebehu jesene tohto roka zašle Vláde SR.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Predpokladáme, že materiál bude obsahovať: návrh definície energetickej chudoby, návrhy kvalifikačných kritérií, ktoré umožnia adresne identifikovať energeticky chudobných koncových odberateľov, ako aj návrhy konkrétnych nástrojov ochrany pred energetickou chudobou.“

ÚRSO zdôrazňuje, že riešenie energetickej chudoby je komplexná celospoločenská téma, je to výzva ako pre SR, ako aj ostatné štáty EÚ. V zákonnej kompetencii ÚRSO je vypracovať návrh koncepcie v súčinnosti s inými rezortami, predložiť ho Vláde SR, ktorá potom podľa svojho uváženia tento návrh vyhodnotí, prijme a v rámci rezortných ministerstiev aj implementuje.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Každopádne ÚRSO bude, bez ohľadu na rozhodnutie vlády SR, naďalej pokračovať v dôslednej ochrane zraniteľných odberateľov v mantineloch platného regulačného rámca SR. Téma ochrany spotrebiteľa je pre úrad v súčasnosti akútna aj s ohľadom na extrémny cenový vývoj na energetických komoditných trhoch. Vypracovanie kvalitného návrhu koncepcie boja proti energetickej chudobe vnímame ako jeden, nie však jediný kľúčový predpoklad a nástroj efektívnej a adresnej ochrany spotrebiteľa.“

ÚRSO bude verejnosť o ďalších krokoch v súvislosti s prípravou návrhu koncepcie na ochranu pred energetickou chudobou priebežne a včas informovať.