Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyzýva všetkých účastníkov ročného výberového konania na obstaranie podporných služieb (ďalej len „PpS“) organizovaného spoločnosťou SEPS a.s. na rok 2023, aby pristupovali ku každej fáze procesu ročného výberového konania na obstaranie PpS na rok 2023 zodpovedne a hospodárne.
ÚRSO: Prebiehajúca aukcia na podporné služby je kľúčová pre zabezpečenie stabilnej a hospodárnej prevádzky elektrizačnej sústavy SR Zobraziť galériu

Úrad pripomína, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou a ďalších legislatívnych predpisov musia byť PpS obstarávané pri dodržaní nediskriminačných a transparentných, ako aj nákladovo a trhovo orientovaných podmienok, a to zo strany prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako obstarávateľa, ako aj zo strany poskytovateľov PpS.

Predseda ÚRSO Andrej Juris. „Je dôležité, aby všetci účastníci tohto kľúčového výberového konania prispeli k jeho úspešnému priebehu. Podporné služby sú totiž nevyhnutné pre zabezpečenie stabilnej a hospodárnej prevádzky elektrizačnej sústavy SR s dopadmi na všetkých odberateľov a výrobcov elektriny.“

V nadväznosti na výsledky ročného obstarávania PpS úrad preskúma a zváži ďalší spôsob regulácie maximálnych cien podporných služieb na rok 2023 v súlade s legislatívou SR.