Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podáva trestné oznámenie pre závažné podozrenia zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu, trestného činu podplácania a prijímania úplatku a tiež trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
ÚRSO podáva trestné oznámenie v súvislosti s financovaním systému podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET, škoda pre štát mohla byť v objeme 1 117 500 eur Zobraziť galériu
Podľa ÚRSO podozrenie, že spoločnosť mohla svojím konaním naplniť skutkovú podstatu trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 6 Trestného zákona, je potrebné hodnotiť s poukazom na § 14 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, teda v štádiu pokusu, keďže spoločnosť sa svojím konaním pokúsila získať podporu, na ktorú v prípade preukázania manipulácie a modifikácie s podkladmi, ktoré predložila úradu nemala zákonný nárok.

Podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona „Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.“

Následne § 14 ods. 2 Trestného zákona ustanovuje, že „Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.“

Na základe uvedeného, vzniká podozrenie, že spoločnosť sa mohla pokúsiť spáchať trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 6 Trestného zákona, keďže v prípade jeho dokonania by vzniknutá škoda dosahovala sumu 1 117 500 EUR, a teda škoda spôsobená konaním spoločnosti by sa podľa § 125 ods. 1 Trestného zákona kvalifikovala ako škoda veľkého rozsahu.

ÚRSO preto v zmysle svojich zákonných kompetencií podal trestné oznámenie a odovzdal prípad na posúdenie orgánom činným v trestnom konaní, ktoré ho teraz majú plne vo svojej kompetencii.


ÚRSO nebude v tomto štádiu prípad nijako bližšie komentovať, aby žiadnym spôsobom nemohli byť marené procesné úkony.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Tak ako sme to už avizovali minulý rok, je dôležité, aby ÚRSO v záujme slovenských spotrebiteľov a daňovníkov dôsledne preveroval financovanie systému podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET, nakoľko túto podporu financujú sami odberatelia vo svojich účtoch za elektrinu v rámci tzv. tarify za prevádzkovanie systému. Ak pri kontrolách nájdeme niečo podozrivé, v rámci svojich zákonných kompetencií konáme, tak ako v tomto prípade.“