Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Našim cieľom je otvoriť širokú verejnú odbornú diskusiu nad rámec klasického medzirezortného pripomienkového konania o zásadných zmenách, ktoré ÚRSO pripravuje a ktoré zároveň presahujú dnes platné zákony o regulácii. Prijaté pripomienky od odbornej verejnosti spracujeme pri príprave príslušnej cenovej vyhlášky úradu, ako aj pri príprave legislatívnych návrhov na posilnenie práv spotrebiteľov energií a umožnenie väčšej konkurencie na trhu dodávky elektriny a plynu.“
lightbulb-g40bea9868_1280 Zobraziť galériu

ÚRSO otvára verejnú konzultáciu v súvislosti s plánom novelizovať spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov v návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, viď link:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/79

 

Hlavné oblasti pripravovanej novelizácie cenovej vyhlášky sú najmä:

  • Integrácia nových skupín zraniteľných odberateľov, ktoré pribudli zákonnou úpravou v závere roka 2022 spadajúcich pod cenovú reguláciu dodávky elektriny, tzn. odberatelia s možnosťou uplatniť si právo na dodávku elektriny za ceny regulované úradom.
  • Úprava stanovenia rozhodujúceho obdobia pre nastavenie ceny referenčnej elektriny - maximálnej ceny komodity - na rok 2024 a pre nasledujúce roky 6. regulač. obdobia.
  • Stanovenie limitných hodnôt pri viacpásmovej sadzbe (dynamickej regulovanej tarife), ktorá sa môže využívať zraniteľnými odberateľmi na odbernom mieste vybavenom inteligentným meracím systémom.

Verejná konzultácia sa zároveň týka aj zámeru ÚRSO navrhnúť zmeny primárnej legislatívy SR a predstaviť tézy na posilnenie práv odberateľov energií a umožnenie väčšej konkurencie na trhu dodávky elektriny a plynu.

 

Kompletný podklad a informácie k verejnej konzultácii nájdete v priložených dokumentoch:

Vaše podnety sú vítané do 03.03.2023 na adresu: dodavka-verejna.konzultacia@urso.gov.sk