Regulované subjekty a široká spotrebiteľská a odborná verejnosť sa môžu k strategickému dokumentu vyjadriť do 15. januára 2022.
ÚRSO otvára verejné pripomienkovanie pracovného návrhu Regulačnej politiky pre 6. regulačné obdobie (2023-2027) Zobraziť galériu
Pripravovaná nová regulačná politika vychádza zo skúseností z 5. regulačného obdobia, ale rovnako tak reflektuje aj nové témy, medzi nimi najmä legislatívny balík EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (tzv. zimný energetický balík), či pripravovaný plynárenský legislatívny balík a balík „Fit for 55“. Dôraz kladie na podporu hospodárskej súťaže, ochranu spotrebiteľa, podporu inovácií v sieťových odvetviach a v neposlednom rade na podporu tých technológií a obchodných modelov, ktoré sú šetrné z hľadiska ochrany klímy.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad predkladá na verejnú konzultáciu zásadne prepracovanú verziu materiálu, ku ktorej v priebehu roka 2021 zbieral podnety a pripomienky prostredníctvom tematických pracovných skupín. Ich členmi, okrem zamestnancov úradu, boli aj zástupcovia spotrebiteľov a regulovaných subjektov.“

V zmysle legislatívy potrvá verejné pripomienkovanie do 15. januára 2022. Následne úrad pripomienky vyhodnotí a do 28. februára 2022 zverejní, ako sa s nimi vysporiadal. Potom sa k dokumentu vyjadria Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR.

Regulačnú politiku prijíma Regulačná rada. V nadväznosti na prijatie regulačnej politiky začne následne úrad pripravovať návrhy nových regulačných vyhlášok, ktorými nastaví celkový rámec pre nadchádzajúce 6. regulačné obdobie, začínajúce 1.januára 2023.

Cieľom regulačnej politiky je upraviť vykonávanie regulácie počas regulačného obdobia. Ide o strategický dokument, ktorý definuje najmä rozsah a spôsob výkonu regulácie, vrátane určenia používanej regulačnej metódy, ale aj hlavné ciele, ktoré má regulácia sledovať. Neobsahuje však konkrétne spôsoby a parametre výkonu cenovej či vecnej regulácie; tieto sú obsahom príslušných regulačných vyhlášok, ktoré vydáva úrad vo väzbe na primárnu legislatívu a súčasne vo väzbe na regulačnú politiku.

Povinnosť zverejniť návrh regulačnej politiky pre nadchádzajúce regulačné obdobie najneskôr do 30. novembra predposledného kalendárneho roka aktuálneho regulačného obdobia vyplýva úradu z § 8 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Pripomienky je potrebné zasielať vo forme vyplneného pripomienkovacieho formulára v Exceli (v nezamknutej, editovateľnej verzii) na adresu regulacnapolitika@urso.gov.sk najneskôr do 15. januára 2022 (vrátane). Úrad nebude v rámci verejnej konzultácie akceptovať pripomienky zaslané po uplynutí lehoty alebo zaslané inak ako v predpísanej forme a štruktúre.

Priložené dokumenty: