Odporúčanie sa týka žiadateľov o vydanie/zmenu povolenia na podnikanie v energetike/tepelnej energetike a o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.
ÚRSO: Odporúčanie pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na podnikanie v energetike/v tepelnej energetike Zobraziť galériu
Za účelom skvalitnenia a zrýchlenia procesu vydávania oprávnení:
  • odporúčame podávať žiadosť elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk (výhodou podania žiadosti takouto formou je zníženie správneho poplatku o 50 %, maximálne však o 70 EUR),
  • pri podaniach, v ktorých sa vyžadujú doklady o vlastníctve zariadení a mapa vymedzeného územia, je potrebné, aby bol súlad v údajoch v prílohe „Miesto podnikania a technický popis zariadení“, v doklade o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu/inom obdobnom právnom vzťahu k zariadeniu s tým, čo je znázornené na mape (napr. vo všetkých doložených dokladoch má byť rovnaký názov zariadenia, adresa zariadenia, parcelné číslo a pod.). Mapa má zároveň zobraziť všetky zariadenia, ktoré majú byť uvedené v aktuálnej zmene povolenia (nielen dopĺňané, ale aj pôvodné, ktoré v povolení zostávajú),
  • pri prevode zariadení medzi držiteľmi povolení odporúčame podať žiadosti aspoň tri mesiace pred žiadaným prevodom.