Na základe dostupných údajov úrad odhaduje na rok 2024 medziročný pokles regulovaných cien elektriny a plynu pre domácnosti a ďalších regulovaných odberateľov. Pokles trhových cien energií sa tak premietne aj v regulovaných cenách stanovených úradom. Úrad zároveň upozorňuje, že v súčasnosti odberatelia platia za energie cenové stropy prijaté vládou SR, a preto budú finálne dopady na domácnosti a ďalších odberateľov energií závisieť od implementácie obdobných vládnych opatrení aj na rok 2024. Okrem dodávky lacnej elektriny zo Slovenských elektrární pre domácnosti na rok 2024, kde v súčasnosti chýba vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva vo všeobecnom hospodárskom záujme pre dodávateľov elektriny, nie sú úradu známe žiadne ďalšie podrobnosti o pripravovaných vládnych opatreniach na ochranu odberateľov energií na rok 2024.
ÚRSO odhaduje v roku 2024 pokles regulovaných cien energií, avšak finálne ceny pre odberateľov budú závisieť od vládnych opatrení. Úrad odporúča systémové opatrenia na posilnenie ochrany odberateľov. Zobraziť galériu
V zmysle platnej legislatívy SR sa indexové obdobie pre stanovenie referenčnej ceny komodity, či už plynu alebo elektriny, ukončilo na konci septembra. Úrad aktuálne spracúva prepočty, ako bude vyzerať maximálna regulovaná cena za dodávku elektriny a plynu na rok 2024, pre domácnosti ako aj iných regulovaných odberateľov.
Úrad predbežne odhaduje, že regulované ceny elektriny a plynu stanovené úradom pre domácnosti by mali v roku 2024 klesnúť, reflektujúc pokles nákladov na nákup elektriny a plynu na komoditných trhoch. Presné údaje budú známe po ukončení cenových konaní v závere tohoto roka. Úrad zároveň upozorňuje, že sa jedná o prizmu regulovaných cien stanovených úradom. Avšak domácnosti a ďalší odberatelia energií platia v súčasnosti ceny energií, ktoré sú výsledkom cenových stropov a kompenzácií prijatých vládou SR.
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „V cenových konaniach na rok 2024 zohľadníme pokles trhových cien energií, budeme prísne posudzovať oprávnenosť nákladov energetických firiem a využijeme všetky naše regulačné a legislatívne nástroje, aby sme pre ľudí zabezpečili čo možno najnižšie regulované ceny energií, samozrejme pri zachovaní oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Avšak treba zároveň povedať, že ani v tomto roku sa pre domácnosti neuplatnili regulované ceny stanovené regulačným úradom, ale aplikovali sa cenové stropy, ktoré stanovila vláda svojimi rozhodnutiami. Koncové ceny energií tak boli v praxi zafixované zhruba na úrovni roka 2022. Úrad preto už od júla upozorňuje, že výsledný efekt na peňaženky odberateľov v roku 2024 bude závisieť v prvom rade od toho, s akými opatreniami príde vláda SR.“
Úrad v tejto súvislosti upozorňuje, že pre praktickú implementáciu zmluvy o dodávke lacnej elektriny so Slovenskými elektrárňami, a.s. (SE) na rok 2024 stále chýba vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ), ktoré by uložilo povinnosť dodávateľom, aby zohľadnili túto cenu vo svojich cenových návrhoch. Zároveň úrad neeviduje žiadne konkrétne návrhy MH SR v oblasti zastropovania cien plynu alebo tepla pre ochranu odberateľov plynu alebo tepla, či už domácností alebo firiem a inštitúcií.
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Upozorňujeme, že rozhodnutie MH SR vo VHZ je nevyhnutný predpoklad pre zohľadnenie lacnej elektriny zo SE v cenách pre domácnosti. Dodávatelia majú povinnosť predkladať cenové návrhy do 31.10.2023, čo je približne o 2 týždne. Úrad následne neodkladne zaháji cenové konania na vydanie príslušných cenových rozhodnutí na rok 2024, čo umožní stabilizáciu ceny dodávky elektriny pre domácnosti aj v roku 2024. Avšak bez včasného vydania rozhodnutia MH SR vo VHZ môžu dodávatelia elektriny čeliť nedostatku času pri príprave cenových návrhov, čo môže ohroziť implementáciu nevyhnutných cenových konaní a rozhodnutí na rok 2024.“
Úrad vypracoval prehľad opatrení vlády, ktoré de iure rozhodli o výške cien elektriny a plynu pre jednotlivé skupiny odberateľov v tomto roku. Jedná sa predovšetkým o cenové stropy ustanovené na základe rozhodnutí MH SR vo VHZ alebo nariadení vlády SR v režime krízovej regulácie. Prehľad obsahuje aj indikáciu stavu obdobných vládnych opatrení na rok 2024 na základe úradu dostupných informácií. Upozorňujeme, že cenové stropy stanovené vládou SR majú legislatívnu prioritu pred regulovanými cenami stanovenými úradom.
obrElektrina_rpkc

obrPlyn_rpkc

Okrem cenových stropov vlády SR a cenovej regulácie úradu, vyššia ochrana odberateľov energií sa môže dosiahnuť aj formou posilnenia práv odberateľov energií, rozvoja konkurencie medzi dodávateľmi a posilnenia dohľadu nad trhom s energiami. Úrad systematicky navrhuje legislatívne úpravy a opatrenia v týchto témach, ako napríklad:
  • zákaz odpájania domácností v núdzi od dodávok energií počas vykurovacej sezóny,
  • povinnosť dodávateľov poskytovať odberateľom v núdzi primerané splátkové kalendáre a energetické poradenstvo o vhodných tarifách a podporných programoch,
  • ustanoviť komplexný systém ochrany domácností ohrozených energetickou chudobou,
  • umožniť domácnostiam a ďalším regulovaným odberateľom zmeniť dodávateľa kedykoľvek počas roka,
  • zaviesť povinnosť pre dodávateľov pravidelne zverejňovať a aktualizovať zmluvné ceny za dodávku elektriny a plynu,
  • zaviesť povinnosť pre dodávateľov pravidelne reportovať zmluvné ceny z uzatvorených zmlúv na dodávku elektriny a plynu pre účely monitoringu a dohľadu nad trhom dodávky energií.