Vďaka prolongácii zaplatia v roku 2022 slovenskí odberatelia za elektrinu menej o desiatky miliónov eur. Skutočný objem úspor bude známy po vykonaní všetkých cenových konaní na konci tohto roka.
ÚRSO oceňuje kvalitnú spoluprácu so subjektami pri príprave prolongácie podpory pre výrobcov OZE - aktuálne informácie Zobraziť galériu
ÚRSO podáva verejnosti aktuálne informácie o stave cenových konaní o znížení ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, tzv. prolongácia podpory OZE.

Uvedený inštitút bol do právneho poriadku zavedený ostatnou novelou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, účinnou od 1.8.2021.

Úradu sa podarilo v expresnom termíne s účinnosťou od 25.8.2021 vydať vykonávaciu vyhlášku na vykonanie relevantných ustanovení predmetnej novely. Vyhláška úradu č. 326/2021 Z. z., ktorá novelizuje vyhlášku č. 18/2017 Z. z. ustanovila spôsob výpočtu ceny elektriny pre stanovenie hodnoty podpory za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie pri predĺžení podpory doplatkom, novú prílohu č. 10 – návrh ceny pre tzv. prolongáciu podpory OZE a rozsah podkladov potrebných pre cenové konanie.

Predseda ÚRSO Andrej Juris. „Úrad v procese prípravy vykonávacieho predpisu viedol množstvo konzultácií s dotknutými subjektmi, rôznymi záujmovými združeniami a asociáciami s cieľom pripraviť čo najkvalitnejší podklad tak z vecného, ekonomického, ako aj legislatívneho pohľadu. Pragmatický a konštruktívny prístup účastníkov legislatívneho procesu, nastavené motivačné termíny v procese a novinka vo vykonávaní cenovej regulácie – kalkulačka pre výpočet ceny dostupná pre regulované subjekty, to všetko spolu prispelo k naplneniu nášho zámeru zákonodarcu v rozsahu zapojenia subjektov do prolongácie podpory OZE.“

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ustanovila povinnosť pre výrobcov elektriny s právom na podporu predložiť úradu do 31. augusta návrh na zníženie ceny elektriny, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur.

Počet takto špecifikovaných regulovaných subjektov je 442, pričom v termíne do 31.8.2021 splnilo svoju zákonnú povinnosť 422 subjektov, t.j. o niečo viac ako 95%. Úrad po márnom uplynutí lehoty začal voči zvyšným 20 subjektom, ktoré nepredložili v stanovenej lehote žiadny cenový návrh, cenové konania z vlastného podnetu.

Nad rámec povinnej účasti v schéme prolongácie podpory OZE boli úradu predložené cenové návrhy na úpravu výšky podpory a predĺženie obdobia podpory od 23 výrobcov elektriny zo slnečnej energie.

Z celkového počtu 465 prebiehajúcich cenových konaní o znížení ceny elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pri predĺžení podpory, úrad ku dňu 22.10.2021 vydal 233 rozhodnutí, ktorými vyhovel navrhovanému zníženiu ceny elektriny s účinnosťou od 01.01.2022. K danému dňu úrad eviduje ďalších 108 konaní, ktoré sú prerušené, resp. plynie lehota na doplnenie podkladov pre rozhodnutie.

V ostatných 124 úrad v súčasnosti analyzuje a vyhodnocuje doručené podklady z hľadiska ich kompletnosti, korektnosti výpočtu. Z tejto skupiny, v rámci zákonom zverenej právomoci, úrad posudzuje v 97 prípadoch uplatnené dôvody výrobcov elektriny, pre ktoré nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory.