Návrhy nových vyhlášok o pravidlách trhu s elektrinou a o pravidlách trhu s plynom sú v poslednej fáze legislatívneho procesu, po ktorej bude nasledovať publikácia v Zbierke zákonov SR. Rekordný počet obdržaných návrhov a podnetov od regulovaných subjektov, odbornej verejnosti, predstaviteľov štátnej správy a tripartity, úrad dokázal vyhodnotiť v krátkom čase a pripravil výsledný dokument. Aktuálne očakávame prerokovanie oboch návrhov vyhlášok Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy. Berúc do úvahy rozsah a komplexnosť návrhov, úrad počíta s možnosťou, že rozhodnutie komisie sa udeje v priebehu apríla 2023.
right-g951ac20ad_1280 Zobraziť galériu

Úrad úspešne ukončil proces prípravy legislatívnych návrhov dvojice nových vyhlášok – návrhu vyhlášky o pravidlách trhu s elektrinou a návrhu vyhlášky o pravidlách trhu s plynom. Súčasne do oboch týchto návrhov legislatívnych predpisov zahrnul aj problematiku obsahových náležitostí prevádzkových poriadkov a obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku, čo je tiež komplexná oblasť vyplývajúca z poslednej veľkej transpozičnej novelizácie primárnej legislatívy.

Úrad inicioval prípravu nových pravidiel trhu ešte na jar 2022 a príprava prebiehala vo viacerých pracovných skupinách s podporou renomovanej medzinárodnej konzultačnej spoločnosti v rámci programu technickej pomoci Európskej komisie. Pracovné skupiny boli   zložené zo zástupcov nielen „tradičných“ hráčov na trhu, ako sú napr. dodávatelia alebo prevádzkovatelia sústav, ale aj predstaviteľov tzv. „novej“ energetiky, najmä prevádzkovateľov bateriek, zariadení na uskladnenie elektriny, obnoviteľných zdrojov, agregátorov, energetických komunít a podobne.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Výsledkom nášho niekoľkomesačného úsilia je revolučná a doteraz najkomplexnejšia úprava pravidiel trhu s elektrinou, ktorá zavádza a detailizuje nové trhové mechanizmy, ako napr. agregáciu flexibility, pravidlá pre uskladňovanie elektriny, a prenastavuje existujúce pravidlá vstupu nových hráčov na trh s elektrinou v nadväznosti na legislatívny balíček Európskej únie pod názvom Čistá energia pre všetkých Európanov.“

Nové pravidlá trhu sú v súčasnosti v záverečnej fáze legislatívneho procesu. Úrad obdržal v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu vyhlášky iba pre elektroenergetiku presne 700 pripomienok (pre plyn ich bolo 203). Z nich, v prípade elektroenergetiky, bolo 77  zásadných, čo pri aktuálnych nastaveniach legislatívneho procesu znamená, že ich autormi sú ústredné orgány štátnej správy a členovia tripartity. Rozsah aj počet obdržaných pripomienok indikuje pomerne veľkú komplexitu tém ako aj protikladné stanoviská niektorých účastníkov trhu, ktoré ich doterajšie projekty a iniciatívy na štandardizáciu procesov  nedokázali prekonať. Úrad pristúpil k vyhodnoteniu pripomienok s cieľom pripraviť kvalitné pravidlá trhu, ktoré umožnia novým hráčom vstup na trh s elektrinou a podporia efektívnu konkurenciu v prospech odberateľov. 

Aktuálne úrad očakáva prerokovanie oboch návrhov vyhlášok a následne po prerokovaní formuláciu stanoviska Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy, ktoré keď úrad obdrží a komisiou naformulované odporúčania zapracuje, obe vyhlášky zverejní v Zbierke zákonov SR. Berúc do úvahy rozsah a komplexnosť návrhov, ako aj množstvo obdržaných a vysporiadaných pripomienok, úrad počíta s možnosťou, že stanovisko  komisie obdrží v priebehu apríla 2023. Účastníci trhu sú naďalej povinní riadiť sa ustanoveniami platnej legislatívy EÚ a SR, súvisiacich predpisov a rozhodnutiami úradu. Po zverejnení nahradia nové vyhlášky súčasnú spoločnú vyhlášku o pravidlách trhu s elektrinou a plynom č. 24/2013 Z.z. Úrad touto cestou ďakuje všetkým, ktorí prispeli svojimi pripomienkami a námetmi k príprave nových pravidiel trhu.